ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu


W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 
 
 
 
 
 
 
Data
wpływu
Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora
Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego
Informacje o sposobie
załatwienia sprawy
04.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy polegającej na przebudowie gazociągu n/c PEdn125 i  trzech przyłączy gazu n/cPE90 w miejscowości Giżycko  Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=99,4m, długość  przyłącza gazu wynosi L= 45,2m, działka nr ewidencyjny 220, 248/1, 248/13, 251, 252, 250/5, obręb 0002-Giżycko miasto, gmina miejska  Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.01.2022 PGE Dystrybucja S.A Budowa przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN 15kV do przyłączenia projektowanej Elektrowni Fotowoltaicznej "Miłki". W tym celu od istniejącego słupa SN 15kV nr 47 typu Kgo E-12/17,5 z rozłącznikiem napowietrznym nr R08-2856 zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 302/1, w miejscowości Miłki, obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki, zaprojektowano przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne SN 15kV przewodami typu 3xBLL-T 1x50mm2 dł. 10m do projektowanego słupa SN 15kV nr 47/1 typu Kr E-13,5/12 z rozłącznikiem nr R08-2918 zlokalizowanego na działce nr 302/1 w miejscowości Miłki, gmina Miłki. Omyłkowo zakwalifikowano
10.02.2022 Auto -Moto-Serwis Karolina Zajączkowska Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymonka, na działkach nr ewidencyjny 249/9, 391, obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
16.02.2022 Anna Kozłowska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 57/13,o bręb geodezyjny 0004 Gajewo, gmina Gizycko
Wycofano dnia 16.02.2022 r.
 
23.02.2022 INVESTA Sp. z o.o. Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych - budowa linii kablowych nN oraz słupów oświetleniowych w miejscowości Grajwo - oświetlenie ulicy Fregaty na działkach nr 306/1, 149/25, obręb 0006-Grajwo, gmina Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
25.02.2022 Aldona Ogrodnik Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej w wewnątrz tego budynku w miejscowości Orłowo, działka nr 207/2, obręb geodezyjny 0009-Orłowo, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
21.03.2022 Jacek Władysław Stajuda Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Wyszowate, działka nr 258, 243/1, 244/12, 246. 248/6, obręb 0015 Wyszowate, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
22.03.2022 Anna Kozłowska Zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gajewo, na działce nr ewidencyjny 57/13, obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
24.03.2022 Jakub Klimczak Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Orłowo, działka nr ewidencyjny 321, obręb ewidencyjny 0009 Orłowo, gmina Wydminy Wycofano dnia 12.04.2022 r.
29.03.2022 Kamil Jan Nowakowski Zgłoszenie przebudowy przyłączyła gazowego średniego ciśnienia wraz z przeniesieniem istniejącej szafki gazowej oraz budowa podziemnej instalacji gazowej metodą wykopu liniowego w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 181/16, 319, 181/15 w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny 0004 Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
04.04.2022
Alina i Jan Ożańscy
Zgłoszenie budowyinstalacji wewnętrzenj doziemnej gazu ziemnego  i instalacji wewnętrzenj gazu ziemnego  budynku mieszkalnym jednorodzinnym istniejącym w miejscowości Wilkasy, działka nr ewidencyjny 312/2, obreb geodezyjny 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
05.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Wilkasy, działka nr ewidencyjny 378, 379/1, 379/2, 353/8, 354/2, 395, 349, 346/2, 346/1, 341/2, 341/10, 341/11, 341/8, 341/5, 341/6, obręb geodezyjny 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Wycofano dnia 07.04.2022 r.
14.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Wilkasy, działka nr ewidencyjny 378, 379/1, 349, 346/2, 346/1, 341/2, 341/10, 341/11, 341/8, 341/5, 341/6, obręb geodezyjny 0020 Wilkasy, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
15.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy polegającej na budowie linii kablowej nN o długości 409m oraz 3 złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Gajewo na działkach nr ewidencyjny 29/3, 340, 332, 337, 6, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
15.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy polegającej na budowie linii kablowej nN o długości 423 oraz 2 złączy kablowych w miejscowości Giżycko na działkach nr 1346/1, 1348/3, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 201/18, 201/22, 201/21, 201/20, 1469,  obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
15.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy polegającej na budowie linii kablowej nN o długości 50m oraz złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Giżycko na działkach nr 17, 1044, 84, 85,  obręb 0003-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
15.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy polegającej na budowie linii kablowej nN o długości 776m oraz 14 złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Gajewo na działkach nr 51/2, 29/3, 341, 49/3, 340, 332, 49/63, 339, 49/67, 49/66, 49/65, 49/48, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.04.2022 Benzol -Oil S. z o.o. Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Jagodne Wielkie, działka nr ewidencyjny 152/3, 152/2, obręb geodezyjny 0004 Jagodne Wielkie, gmina Miłki Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
25.04.2022 Patryk Tomaszewski Zgłoszenie budowy wewnętrznej doziemnej gazowej do budynku i instalacji wewnętrzenj gazu ziemnego w tym budynku (budynek usługowy) w miejscowości Giżycko, ul Myśliwska 2, działka nr ewidencyjny 47, obręb geodezyjny 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
29.04.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Antonowo, działka nr ewidencyjny 26/70, 26/72, 26/61, 26/49, 26/31, obręb geodezyjny 0001-Antonowo, gmina Gizycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
06.05.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynków rekreacyjnych na działkach 41/23 w miejscowości Sterławki Małe, działka nr ewidencyjny 39/3, 41/29, 41/30, 674/1, obręb geodezyjny 14 Sterławki Małe, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
10.05.2022 Angelika Romanowska, Ireneusz Kamiński, Karol Dzięcioł Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Rydzewo, na działce nr ewidencyjny 38/32, obręb geodezyjny 0013 Rydzewo, gmina Miłki. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
13.05.2022 Andrzej Pszkit Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości Szymonka, działka nr ewidencyjny 150/8, obręb geodezyjny 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
13.05.2022 Grzegorz Pacek Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości Szymonka, działka nr ewidencyjny 150/8, obręb geodezyjny 0016 Szymonka, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
16.05.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ławki, działka nr ewidencyjny 28/85, obręb geodezyjny 0006 Ławki, gmina Ryn. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.05.2022 PGE Dystrybucja S.A.     Budowa sieci elektroenergetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działce  nr 218/82 i 218/90 w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 218/86, 218/1, 218/48, 218/82, 218/84, 218/88, 219/90, 218/48, obręb geodezyjny 0004 Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.05.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy średniego ciśnienia PEdn110/90/63 i 4 przyłączy gazu PEdn32 w Gajewie ul. Akacjowa, Jałowcowa. Długośc projektowanego gazociągu wynosi L=327/5m, długość łączna przyłaczy gazu wynosi L=126,0m. Gazociąg z przyłączami zostanie wykonany metodą wykopową  w wykopach wąskoprzestrzennych, działka nr ewidencyjny 68/44, 69, 63,, 79/12, obręb geodezyjny 0004 Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
20.05.2022 PGE Dystrybucja S.A.   Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4kV przewodem AsXSn 4x70mm2 o łącznej długości trasy 340m od istniejącej stacji transformatorowej nr 8-667 Guty zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 35 do istniejącego złącza napowietrznego na terenie ogródków działkowych zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 63/3 wraz z 9 słupami  nN-0,4kV o wysokości 10,5m, które składają się z konstrukcji wsporczych i żerdzi wirowanej typu E oraz rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4kV o długości około 317 wraz z dziewięcioma słupami nN 0,4kV, w miejscowości Guty, budowa dz. nr 35, 29, 37/1, 37/2, 36/3, 525, 63/3, rozbiórka, 35, 29, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 36/3, 525, 63/3, obręb geodezyjny 0005 Guty, gmina Giżycko, Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.05.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszeni budowy gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn125 z trzema przyłączami z rur PE dn 40mm. Gazociąg będzie wykonany w technologii tradycyjnej w wykopie otwartym. Przejście poprzeczne pod nawierzchniami jezdni będą wykonywane w technologii bez wykopowej (przecisk, przewiert sterowany) w miejscowości Ryn, ul Albina Nowickiego, działka nr ewidencyjny 145/1, 194/4, , obręb geodezyjny 0001 Miasto Ryn, działka nr ewidencyjny 194/1, 189/8, 189/9, 235/14, 235/17, 235/20, 235/31, obręb geodezyjny 0012 Ryn, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
01.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn90mm z przyłączem gazu z rur PE dn 40mm, gazociąg będzie wykonany w technologii tradycyjnej w wykopie otwartym. Gazociąg będzie wykonywany w technologii tradycyjnej. Przejście poprzeczne pod nawierzchniami jezdni będą wykonywane w technologii bez wykopowej (przecisk, przewiert sterowany) w miejscowości Giżycko, ul. Żwirowa, działka nr 471, 1028/1, 528, obręb geodezyjny 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
01.06.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Kruklanki, działka nr ewidencyjny 862/11, 275/1, 275/2, obręb geodezyjny 0001 Kruklanki, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
03.06.2022 Judyta Bućko Przebudowy instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- lokal mieszkalnym nr 1 w miejscowości Giżycko przy ul. Wilanowskiej 2, na działce nr 142/11, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina Miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
06.06.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej nN0,4kV długości 326m - podziemnej z szafkami złączowo-pomiarowymi 5 szt.  w miejscowości Bogaczewo, działka nr ewidencyjny 49, 225, 51/26, 51/27, obręb geodezyjny 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko
Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
08.06.2022 Zofia i Michał Nikitiuk Przebudowy instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- lokal mieszkalnym nr 3 w miejscowości Giżycko przy ul. Kolejowa 2, na działce nr 302/8, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina Miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
15.06.2022 Elżbieta Maria Łempicka Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegow miejscowości Gizycko, ul. Łąkowa 9, działka nr ewidencyjny 620, obręb geodezyjny 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 28.06.2022 r
21.06.2022 Krystyna Czebanik Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikiem V=2700 dm3 z instalacją wewnętrzną doziemną gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku w miejscowości Kruklanki, działka nr 394, obręb 0001 Kruklanki, gmina Kruklanki Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 07.07.2022 r
29.06.2022 Piotr Czerep i Monika Bystrzycka Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej doziemnej gazu ziemnego i instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 124, obręb geodezyjny 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 30.06.2022 r
30.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowygazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25, długość  projektowanego gazociagu  wynosi 101,0m, długość przyłącza gazu wynosi L=1,0m w miejscowości Gajewo, ul. Obwodowa, działka nr 208/87, 208/56, obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 07.07.2022 r
06.07.2022 Anna i Jacek Glica Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul Perkunowskiej 31 w  miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 490, obreb geodezyjny 0003 Miasto Gizycko, gmina miejska Giżycko Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 11.07.2022 r
07.07.2022 RIPOSE Sp. z o o.Sp. K. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, działka nr ewidencyjny 370, 2/84, obręb 0014-Staświny, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
07.07.2022 Gmina Miejska Giżycko Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu nr 4 przy ul. Olsztyńska 13A, działka nr ewidencyjny 1317 obręb 0002-Miasto Giżycko, gm. miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
07.07.2022 Gmina Miejska Giżycko Przebudowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu nr 10 przy ul. Warszawska 22, działka nr ewidencyjny 695/7, obręb 0002-Miasto Giżycko, gm. miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
11.07.2022 Jolanta Trela Daniel i Anna Sowula Mariola i Waldemar Tafil Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalach 1,2,3 w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 1101, obręb geodezyjny 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
11.07.2022 Teresa Kowalik Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu  mieszkalnym nr 1 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Giżycko, przy ul. Nowowiejskiej 31, działka nr ewidencyjny 48, obręb geodezyjny 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
11.07.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV do zasilenia działek 1201, 1199/1, 1175/3, 1202 ul. Sybiraków o długości 831m oraz dwóch złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Giżycko na działkach nr 1012, 1204, 1341, 1339,1343  obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
14.07.2022 Justyna i Paweł Maliszewscy Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Antonowo ul. Szczęśliwa 2A, działka nr ewidencyjny 54/2, obręb geodezyjny 0001 Antonowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
18.07.2022 PGE Dystrybucja S.A.                                              Zgłoszenie budowy sieci kablowej nN 0,4kV ul. Moniuszki w miejscowości Giżycko na działkach nr 615/2, 615/4  obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
27.07.2022 Krzysztof Lenkiewicz Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinego wraz z instalacją gazową wewnątrz użytkowanego tego budynku w miejscowości Jurkowo, działka nr ewidencyjny 167/12, obreb  geodezyjny 0006 Jurkowo, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
28.07.2022 PGE Dystrybucja S.A.     Zgłoszenie budowy linii kablowej nn0,4kV długości  334m -podziemnej z szafkami złączowo-pomiarowymi 2 szt.w miejscowości Wyszowate, działka nr 247, 250/55, 250/72, 250/73, obręb geodezyjny 0015 Wyszowate, gmina Miłki Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 11.08.2022 r.
01.08.2022 PGE Dystrybucja S.A.   Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 809/1, 809/2, 866, 805, 807, 302/10, obręb geodezyjny 0002-Miasto  Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
01.08.2022 PGE Dystrybucja S.A.  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 237/31, 237/32, 236, 235/39, 235/41, 235/38, 235/37, 220/18, 235/45, 235/46, 235/34, 235/14, 235/22, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Wycofano dn.24.08.2022
02.08.2022 Krzysztof Mróz Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kożuchy Wielkie na działce nr 230/7, 255, działka nr ewidencyjny 230/7, 255,  obręb geodezyjny 0009 Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 10.08.2022 r
09.08.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w miejscowości Bogaczewo, działka nr ewidencyjny 1/29, 295, obręb geodezyjny 0004 Bogaczewo, dz. nr 111, 63/15, obręb 0016 Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 01.09.2022
10.08.2022 Rafał i Monika Góreccy Zgłoszenie budowy budynku mieszkalanego jednorodzinnego w miejscowości Tros, działka nr ewidencyjny 223, obręb geodezyjny 0017 Tros, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
16.08.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii  kablowej  0,4kV o l=809m trasa wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi do zasilania działek rekreacyjnych w miejscowości Konopki Nowe, działka nr ewidencyjny 5/39, 261, 8/134, 8/155, 8/124, 8/107, obręb geodezyjny 0007 Konopki Nowe, gmina Miłki. wycofano w dniu 06.09.2022
18.08.2022 Ryszard Żemajko Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Grzybowo, działka nr ewidencyjny 44/2, obręb geodezyjny 0004 Kronowo, gmina Ryn Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
18.08.2022 Dawid Gryciuk głoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 177, 178, obręb  geodezyjny 0003 miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.08.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na odcinku o długości 400m w miejscowości Staświny, działka nr 214, 12/9, obręb geodezyjny 0014 Staświny, gmina Miłki Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 31.08.2022
24.08.2022 Aneta i Rafał Połujan Zgłoszenie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Antonowo ul. Zacisze 3 na działce nr 155/10, obręb geodezyjny 0001 Antonowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
24.08.2022 NOVA ECO Sp. z o.o. i ECO AMBIENTE Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybical, działka nr 224, 121/147, 101/44, 101/45, obręb geodezyjny 0011 Rybical, gmina Ryn Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 30.08.2022
25.08.2022 RI Sp z o.o. 15 Sp. K. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorupki, działka nr 121/29, 742/5, obręb geodezyjny 0011 Rybical, gmina Ryn Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 30.08.2022
26.08.2022 Waldemar Antoni Samborski Zgłoszenie budowy instalacji gazowej zbiornikowa na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacja gazowa w tym budynku w miejscowości  Wydminy, działka nr 128/2, obręb geodezyjny 0019 Wydminy, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
29.08.2022 Marcin Kordylewski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
29.08.2022 Małgorzata Kordylewska Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
29.08.2022 Monika Kordylewska Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
31.08.2022 Arkadiusz Malesa Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Mazuchówka działka nr ewidencyjny 320/2, obręb geodezyjny 0007 Mazuchówka, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
02.09.2022 Gmina Miłki Zgłoszenie rozbudowy istniejącej linii napowietrznej oświetlenia AsXSn 2x25mm2, dobudowa opraw oświetlenia w miejscowości Rydzewo, na działce nr 283, 592/1, 318/22, obręb 0013 Rydzewo, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
05.09.2022 Iwona i Krzysztof Kwiatkowscy Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej w miejscowości Gajewo ul. Paproci 20 na działce nr 340/29, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
06.09.2022 Bohdanna i Władysław Pietruszka Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku gospodarczym w miejscowości Sulimy na działce nr 138/1 obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko Wycofanie wniosku w dn. 27.09.2022
09.09.2022 Zbyszek Goliszewski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wejdyki na działce nr 347/2, obręb 0018, gmina Ryn
Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
09.09.2022 Agnieszka Dębicka Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Giżycko, ul. Mickiewicza 29 lok. Nr 3, na działce nr 479/4, obręb 0002, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.09.2022 Wojciech Panasiuk Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 17/7, obręb 0006 Ławki, gmina Ryn. Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
21.09.2022 Adriana Wiśniewska
Dariusz Wiśniewski
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Sterławki Wielkie na działkach nr 270,581/25, 31, 33, obręb 0015-Starławki Wielkie, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
23.09.2022 Filip Budny Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach w miejscowości Wilkasy na działkach nr 893, 705/26, 705/19, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
23.09.2022 INVESTA Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy oświetlenia dróg wewnętrznych- budowa linii kablowych nN oraz słupów oświetleniowych w miejscowości Grajwo na działce 306/1, obręb 0006-Grajwo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
28.09.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dot. budowy linii kablowej nN-0,4 kV podziemnej z szafkami złączowo - pomiarowymi w miejscowości Mazuchówka, gmina Wydminy na działkach nr 385, 386, 382, 380/3, 387, 388, 394, 395, 396, 421/2, obręb 0007 Mazuchówka, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
28.09.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na działkach nr 809/1, 809/2, 866,805, 807, 02/10 w miejscowości Giżycko ul. Gdańska Jeziorna, obręb  0001-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
29.09.2022 Jurach Jerzy Zgłoszenie przebudowa instalacji wewnętrznej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Kruklanki przy ul. Dworcowa 11 na działce nr 393, obręb 0001 Kruklanki, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
30.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Sulimy na działkach nr 187,109/7,103/5, obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
03.10.2022 Małgorzata Rogisz Tomasz Rogisz Zgłoszenie budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Giżycko, na działkach nr 909, 1040, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
03.10.2022 Julita Furtak Kamil Furtak Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Giżycko na działce nr 437/10, obręb 0002 miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
04.10.2022 Grażyna Leonik-Kowlaska
Dariusz Kowalski
Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Kolonia Ryn, na działce nr 189/8, obręb 0012 Ryn, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
06.10.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i 2  przyłączu gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo na działkach nr 250, 243/26, 243/34, 243/31, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
07.10.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowych nN-0,4 kV podziemna z szafkami złączowo - pomiarowymi w miejscowości Gajewo, na działkach nr 250, 240/1, 243/26, obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
07.10.2022 Polaka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Wilkasy ul. Lipowa o dł. gazociągu L=138m i przyłącza L=3m na działkach nr 301/5, 899, 292/1, 292/2, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
13.10.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej Nn-0,4kV w miejscowości Wronka na działce nr 169/2, 295, 171/202, 76,  obręb 0021-Wronka, gmina Giżycko.  
18.10.2022 Jadwiga Symonowicz Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej doziemnej gazu ziemnego i instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, działka nr 228, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.10.2022 Łukasz Deptuła Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku gospodarczym w miejscowości Kolonia Ryn, na działce nr 235/17, obręb 0012 Ryn, Gmina Ryn. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.10.2022 Bohdanna Pietruszka Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku gospodarczym w miejscowości Sulimy, na działce nr 138/1, obręb 0015 Sulimy, gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.10.2022 PGE Dystrybuja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Kleszczewo Osada na działkach nr 98, 55, 101, obręb 0005- Kleszczewo, gmina Miłki. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
21.10.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV m. Gajewo na działkach nr 53/47, 53/48, 53/50, 53/61, 68/45, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
24.10.2022 SNAUTIC Sp. z o.o. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i C.O. w budynku usługowym w miejscowości Gajewo, działka nr 247/9, obręb 0004 Gajewo, gmina Giżycko wycofano w dn.14.11.2022
25.10.2022 Sabina Ewa Rekść-Grądzka i Ryszard Grądzki Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscoowści Gajewo na działkach nr 154/2, 154/4, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
26.10.2022 Marcin Kordylewski Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
26.10.2022 Monika Kordylewska Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
26.10.2022 Małgorzata Kordylewska Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości  Gawliki Wielkie działka nr ewidencyjny 544/1, obręb geodezyjny 0003 Gawliki Wielkie, gmina Wydminy Zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane
19.10.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej z szafką złączowo-pomiarową na działkach nr 215, 216, 47/25 w miejscowości Staświny, obręb 0014 Staświny, gmina Miłki.  
31.10.2022 Bohdan Amelańczuk Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryn na działach nr 44/16, 44/10, 44/11, 43/20, obręb 0001-miasto Ryn, gmina Ryn Zgłoszenie wycofano w dniu 22.11.2022
02.11.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci kablowej NN -0,4kV na działkach 200, 199, 109/2, 112/3 w miejscowości Upałty, obręb 0018-Upałty, gmina Giżycko.  
04.11.2022 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Zmiana decyzji nr 88.2022 dot. budowy budynku proszkowni serwatki zmiana w zakresie zagospodarowania terenu w miejscowości Giżycko, na działce nr 980/7, 980/2, obręb 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko  
16.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Gajewo, na działkach nr 12/16, 13, 80, 7, 10, 8/11, obręb 0004 Gajewo, oraz w miejscowości Świdry na działkach nr 31, 32/13, 32/15, 32/21, 32/22, 32/23, obręb 0017 Świdry, gmina Giżycko  
22.11.2022 CP YACHTS Sp. z o.o. Przebudowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku produkcyjnego w miejscowości Bystry na działce nr 6/143, obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko  
23.11.2022 Iwona i Daniel Liszowscy Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Kolonia Ryn na działce nr 189/9, obręb 0012 Ryn, gmina Ryn.  
24.11.2022 Bożena i Tadeusz Asman Zgłoszenie budowy instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Ryn, na działce nr 94/2, obręb 0001 Ryn,  
29.11.2022 Teresa i Czesław Gęśliccy Zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, na działce nr 846, 847, obręb 0003 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko  
29.11.2022 Artur Mączyński Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozin, na działkach nr 180/23, 63/7, 180/7, obręb 0023 Kozin, gmina Giżycko  
29.11.2022 Antoni Waraksa Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości na działce o nr 81, obręb 0004- Grądzkie, gmina Wydminy  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 12:29:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 12:30:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Krysiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 09:45:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »