ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci cieplnych,
  • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
25.01.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 142, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 8/87, 8/97, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Wniosek wycofano dn. 09.02.2021
01.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz 6 przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Aksamitna, działka nr 87/4, 87/3, 86, 84/4, 57/4, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 12.02.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
08.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn125/63 oraz 2 przyłączy gazu ś/c PEdn32 w miejscowości Pierkunowo , działka nr 1044- obręb 0003-Miasto Giżycko, działka nr 168/15 -obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
10.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 102/1 w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach o nr ewidencyjnych 103, 102/1, 138, 18, 17/2, 17/1, obręb geodezyjny 0016-Szczybały Giżyckie oraz rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach nr  ewidencyjny 36, 103, 134/1, 133/2, 135/2, 135/1, 138, 137/2, 137/1, 18, 17/2, 17/1 -obręb geodezyjny 0016- Szczybały Giżyckie, gm. Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
10.02.2021 Dorota Ryniewicz Maciej Ryniewicz Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek letniskowy. Ogólny zakres: wymiana dachu więźby dachowej i stropu poddasza, dobudowa werandy i daszku nad wejściem, powiększenie części otworów okiennych w miejscowości Gajrowskie, działka nr ewidencyjny 13/3, obręb geodezyjny 0022-Gajrowskie Wycofano dn 04.03.2021 r.
12.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Cyprysowa, działka nr 319, 181/44, 212/6, 181/54, 213/9, 212/5, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem YAKXS 4x420mm2 o długości trasy ok. 461m od istniejącej stacji transformatorowej nr 8-605 Giżycko ul. Wodociągowa 1 na dz. O nr 229/17 do budowanych 4 złącz kablowych ZK3 na dz. Nr 248/15 oraz 248/5 z którymi nastąpi powiązanie z istniejącą stacją  transformatorową nr 8-1088 Giżycko Osiedle XXX-lecia 2 na dz.  o nr geodezyjnym 250/8 w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 229/17, 230/2, 248/14, 248/15, 248/5, 248/10, 250/6, 250/8, obręb 0002-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
22.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 275/1, 274/4 w miejscowości Miłki na działkach o nr ewidencyjnych 277/4, 275/1, 275/6, 274/8, 274/9, 274/4, obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
11.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Dworska, działka nr 132/6, 131/1, 127/1, 127/2, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 17.03.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
16.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 341 w miejscowości Miłki na działkach o nr ewidencyjnych 341, 2/34 obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki Dnia 30.03.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
16.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV kablem YAKXS 4x120mm2 o długości trasy około 420m poprzez ułożenie na głębokości min 0,7m kabla elektroenergetycznego nN 0,4kV oraz montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK+TL w miejscowości Radzie, na działkach nr ewidencyjnych 2, 177, 180, 196/1, 103/6, 188, 184/3, 21, obręb 0011-Radzie, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 142, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 8/87, 8/97, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Dnia 01.04.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
19.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  5 przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Antonowo, działka nr 40/4, 155/16, 154/8, 153/9, 154/17, 153/17, 155/6, 155/5, 155/4, 155/10, 155/14, obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.03.2021 Gmina Kruklanki Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz 4 masztów oświetleniowych" w miejscowości Kruklanki, na działkach  o nr geod. 263, 264, 352, obręb geodezyjny 0001-Kruklanki, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4KV  (linia kablowa nN -0,4kV wraz ze złączem  kablowym) w miejscowości Giżycko, na działkach  o nr geod. 143, 94/5, 94/3, 19/2, 56/12, 56/6, obręb geodezyjny 0002-Miasto  Giżycko, gmina miejska Giżycko Dnia 12.04.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
25.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  sieci nN-0,kablem YAKXS-4x120mm2 o długości 742m w obrębie ewidencyjnym Antonowo, gmina Giżycko w miejscowości Giżycko, na działce  o nr geod. 160/1, obręb geodezyjny 0001-Antonowo, gmina  Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
29.03.2021 DINO POLSKA S.A. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku handlowo-usługowego w miejscowości Gajewo, działka o nr ewidencyjnym 73, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
01.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej  nN-0,4kV  w miejscowości Kleszczewo, na działce nr geodezyjny 85/3, 85/2, 78/12, 78/11, 85/5, 111/1, obręb ewidencyjny 0005-Kleszczewo, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
02.04.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  9 przyłączy gazu PEdn25, długość projektowanego gazociągu L=238,0m, długość łączna przyłączy gazu L=24,5m,  w miejscowości Gajewo, działka nr 49/48, 49/36, 49/7, 49/45, 49/46 49/47, 49/34, 49/33, 49/32, 49/79, 49/31, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
09.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej  nN-0,4kV  do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Kruklanki ul. Sosnowa, na działce nr geodezyjny 138, 139/6, obręb ewidencyjny 0001-Kruklanki, gmina Kruklanki Dnia 20.04.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Malinowa, Grzybowa i Poleska, na działce nr geodezyjny 49/48, 49/36, 49/30, 49/7, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Poziomkowa, Konwaliowa, na działce nr geodezyjny 67/4, 68, 71/3, 324, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Poziomkowa, na działce nr geodezyjny 68, 71/1 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
28.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii  kablowej   0,4kV  do zasilania w energię elektryczną działek 37/27, 37/30 i innych w miejscowości Szczybały Giżyckie,  na działce nr geodezyjny 103, 37/18, obręb ewidencyjny 0016-Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko . Dnia 05.05.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
10.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn90 mm o długości 129,2m  i   przyłącza gazu ś/c PEdn25 o długości   ok. 1,2m,  w miejscowości Antonowo, ul. Szczęśliwa, działka nr ewidencyjny: 40/4, 47, 54/2, obręb geodezyjny 0001-Antonowo, gmina Giżycko Dnia 18.05.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
12.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 mm oraz 42 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=286,5m, długość łączna przyłączy gazu wynosi L=387,5m  w miejscowości Gajewo, ul. Świderska, Poziomkowa, działka nr ewidencyjny 324, 67/5, 67/4 obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 18.05.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
17.05.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej   nN 0,4kV  w miejscowości Piękna Góra,  na działce nr geodezyjny 1/78, 82, 1/92, 1/91, obręb ewidencyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
18.05.2021 Maciej Wiesław Śmigrodzki Przebudowa i remont części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Grajwo, działka nr ewidencyjny 169, obręb geodezyjny 0006-Grajwo, gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.05.2021 Leszek Boharewicz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy, działka nr ewidencyjny 27/4, 183/2, 260/1, 318, obręb geodezyjny 0015-Sulimy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
20.05.2021 ADAMS SP. KOMANDYTOWA Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 51/1, 52/8, 53/49, 53/50, 67/4, 67/5, 68, 71/3, 324, 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
31.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur  PEdn125 mm z przyłączami gazu z rur PEdn40 do działki nr 70/12, 70/13 przy ul. Łąkowej w miejscowości Ryn. Długość gazociągu z rur PEdn125 mm  wynosi L=142,4m. Długość łączna  przyłączy z rur PEdn40mm wynosi około L=14,0m, działka nr 61/1, 70/4, 70/10, 70/12, 70/13, obręb 0001-Miasto Ryn, gmina Ryn  
01.06.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz 1 przyłącza gazu PEdn32. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=81,0m, długość przyłącza gazu wynosi L=44,5m, w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 319, 247/14, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko  
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 15:08:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 08:25:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »