ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób załatwiania spraw

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tych z Państwa, którzy dysponują profilem zaufanym na platformie ePUAP zachęcamy do składania wniosków online - w postaci elektronicznej.
 
Lista spraw możliwych do załatwienia w ten sposób znajduje się poniżej. Należy być zalogowanym do Profilu Zaufanego, a wtedy kliknięcie w link uruchomi odpowiednią usługę.
 
 1. Budownictwo
 2. Wydział Komunikacji
 3. Geodezja
 4. Ochrona środowiska
 5. Sprawy obywatelskie
 6. Sprawy ogólne
 
Oczywiście ciągle pozostaje możliwość pobrania formularzy, wypełnienia ich i dostarczenia do urzędu osobiście bądź drogą mailową.
Najczęściej pobierane formularze znajdują się pod tym adresem: http://bip.powiatgizycki.pl/430/Formularze/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Paternoga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-19 11:33:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-19 12:59:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Kusznerczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20 09:22:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla klientów o zasadach przetwarzania danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: ). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  2. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
  2.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
  3. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
 
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:  www.uodo.gov.pl
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 08:07:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 08:07:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 14:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady załatwiania interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załatwianie interesantów
 Osoby zainteresowane uzyskaniem za pośrednictwem Internetu (BIP Starostwa: http://bip.powiatgizycki.pl) danych o przebiegu prowadzonego postępowania administracyjnego, proszone są o zgłaszanie tej informacji pracownikom prowadzącym postępowanie.
Zgłoszenie należy składać wraz z wnoszonym wnioskiem o załatwienie sprawy.
 
 
Wydawanie zaświadczeń
Zaświadczenie wydaje się na żądanie interesanta, o ile:
 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez urząd ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 
 
Opłaty
Interesanta obciążają koszty, które:
 1. wynikają z jego winy lub zostały poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie (np. koszty podróży, inne należności świadków, biegłych, koszty oględzin, doręczeń pism urzędowych),
 2. są załatwiane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (opłata skarbowa) i dotyczą zapłaty za:
 • czynności urzędowe wykonywane na wniosek interesanta,
 • wydawane zaświadczenia na wniosek interesanta,
 • decyzje (zezwolenia, pozwolenia, koncesje)
Jeżeli interesant nie wpłaci należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy mu termin do wniesienia tych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni, a dłuższym niż 14 dni.
W związku ze zmienionymi przepisami z dniem 1 stycznia 2007 roku nie ma opłat od podań i załączników.
Opłaty skarbowe, których obowiązek wniesienia wynika z ustawy o opłacie skarbowej, w sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Giżycku wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub bezgotówkowo na konto:
Urząd Miejski w Giżycku
Bank PEKAO S.A.
  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 
Załatwianie interesantów w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbywa się w oparciu o:
 1. zasady procedury administracyjnej tj. ustawę Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej ,
 3. przepisy ustawy o opłacie skarbowej i innych ustaw szczególnych w zakresie opłat geodezyjnych, komunikacyjnych.
Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o przedstawione przez interesanta dokumenty lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi.
Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 2 miesięcy.
Niezałatwienie sprawy w podanych wyżej terminach wymaga powiadomienia interesanta o przyczynie zwłoki i przybliżonym terminie końcowego załatwienia sprawy.
Sprawy w Starostwie wszczyna się na wniosek interesanta lub z urzędu, które kończą się wydaniem decyzji np. pozwoleniem na budowę, wydaniem prawa jazdy, pozwoleniem wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód itp. lub odmową wszczęcia postępowania w przypadkach ściśle określonych ustawą wymienioną w pkt 1. 

Zasady udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych

Zgodnie z art. 40b. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
 1. korzystanie z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”;
 2. sporządzanie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
 1. prokuratury;
 2. sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  • ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  • przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  • przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Za podstawie art. 40e. ust. 1. Prawa geodezyjnego i kartograficznego wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Za podstawie art. 40e. ust. 3. Prawa geodezyjnego i kartograficznego opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, za które należna jest opłata.
Stawki opłat ustala się w oparciu o załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłat należy dokonać na następujące konto:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
między innymi w następujący sposób:
 • w kasie Starostwa Powiatowego w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 8, która jest czynna w godzinach 800 do 1430 w dni pracujące;    kasa nieczynna do odwołania
 • w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku ul. Wyzwolenia 1 bez dodatkowych opłat manipulacyjnych;
 • korzystając z internetu udostępnianego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ul.Generała Józefa Zajączka 2, w pokoju nr 107.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Rzepka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Rzepka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-23 12:53:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-23 12:53:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23 08:50:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »