ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-27 15:09:29 przez Katarzyna Maciejczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
25.01.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 142, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 8/87, 8/97, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Wniosek wycofano dn. 09.02.2021
01.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz 6 przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Aksamitna, działka nr 87/4, 87/3, 86, 84/4, 57/4, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 12.02.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
08.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn125/63 oraz 2 przyłączy gazu ś/c PEdn32 w miejscowości Pierkunowo , działka nr 1044- obręb 0003-Miasto Giżycko, działka nr 168/15 -obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
10.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 102/1 w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach o nr ewidencyjnych 103, 102/1, 138, 18, 17/2, 17/1, obręb geodezyjny 0016-Szczybały Giżyckie oraz rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV w miejscowości Szczybały Giżyckie, na działkach nr  ewidencyjny 36, 103, 134/1, 133/2, 135/2, 135/1, 138, 137/2, 137/1, 18, 17/2, 17/1 -obręb geodezyjny 0016- Szczybały Giżyckie, gm. Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
10.02.2021 Dorota Ryniewicz Maciej Ryniewicz Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek letniskowy. Ogólny zakres: wymiana dachu więźby dachowej i stropu poddasza, dobudowa werandy i daszku nad wejściem, powiększenie części otworów okiennych w miejscowości Gajrowskie, działka nr ewidencyjny 13/3, obręb geodezyjny 0022-Gajrowskie Wycofano dn 04.03.2021 r.
12.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Cyprysowa, działka nr 319, 181/44, 212/6, 181/54, 213/9, 212/5, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem YAKXS 4x420mm2 o długości trasy ok. 461m od istniejącej stacji transformatorowej nr 8-605 Giżycko ul. Wodociągowa 1 na dz. O nr 229/17 do budowanych 4 złącz kablowych ZK3 na dz. Nr 248/15 oraz 248/5 z którymi nastąpi powiązanie z istniejącą stacją  transformatorową nr 8-1088 Giżycko Osiedle XXX-lecia 2 na dz.  o nr geodezyjnym 250/8 w miejscowości Giżycko, działka nr ewidencyjny 229/17, 230/2, 248/14, 248/15, 248/5, 248/10, 250/6, 250/8, obręb 0002-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
22.02.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 275/1, 274/4 w miejscowości Miłki na działkach o nr ewidencyjnych 277/4, 275/1, 275/6, 274/8, 274/9, 274/4, obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
11.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu PEdn25 w miejscowości Gajewo ul. Dworska, działka nr 132/6, 131/1, 127/1, 127/2, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 17.03.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
16.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 341 w miejscowości Miłki na działkach o nr ewidencyjnych 341, 2/34 obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki Dnia 30.03.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
16.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV kablem YAKXS 4x120mm2 o długości trasy około 420m poprzez ułożenie na głębokości min 0,7m kabla elektroenergetycznego nN 0,4kV oraz montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK+TL w miejscowości Radzie, na działkach nr ewidencyjnych 2, 177, 180, 196/1, 103/6, 188, 184/3, 21, obręb 0011-Radzie, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci  energetycznej nn do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 142, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 8/87, 8/97, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Dnia 01.04.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw  do wniesienia sprzeciwu
19.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  5 przyłączy gazu PEdn25 w miejscowości Antonowo, działka nr 40/4, 155/16, 154/8, 153/9, 154/17, 153/17, 155/6, 155/5, 155/4, 155/10, 155/14, obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.03.2021 Gmina Kruklanki Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz 4 masztów oświetleniowych" w miejscowości Kruklanki, na działkach  o nr geod. 263, 264, 352, obręb geodezyjny 0001-Kruklanki, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4KV  (linia kablowa nN -0,4kV wraz ze złączem  kablowym) w miejscowości Giżycko, na działkach  o nr geod. 143, 94/5, 94/3, 19/2, 56/12, 56/6, obręb geodezyjny 0002-Miasto  Giżycko, gmina miejska Giżycko Dnia 12.04.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
25.03.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  sieci nN-0,kablem YAKXS-4x120mm2 o długości 742m w obrębie ewidencyjnym Antonowo, gmina Giżycko w miejscowości Giżycko, na działce  o nr geod. 160/1, obręb geodezyjny 0001-Antonowo, gmina  Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
29.03.2021 DINO POLSKA S.A. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku handlowo-usługowego w miejscowości Gajewo, działka o nr ewidencyjnym 73, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
01.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej  nN-0,4kV  w miejscowości Kleszczewo, na działce nr geodezyjny 85/3, 85/2, 78/12, 78/11, 85/5, 111/1, obręb ewidencyjny 0005-Kleszczewo, gmina Miłki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
02.04.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  9 przyłączy gazu PEdn25, długość projektowanego gazociągu L=238,0m, długość łączna przyłączy gazu L=24,5m,  w miejscowości Gajewo, działka nr 49/48, 49/36, 49/7, 49/45, 49/46 49/47, 49/34, 49/33, 49/32, 49/79, 49/31, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
09.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej  nN-0,4kV  do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Kruklanki ul. Sosnowa, na działce nr geodezyjny 138, 139/6, obręb ewidencyjny 0001-Kruklanki, gmina Kruklanki Dnia 20.04.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Malinowa, Grzybowa i Poleska, na działce nr geodezyjny 49/48, 49/36, 49/30, 49/7, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Poziomkowa, Konwaliowa, na działce nr geodezyjny 67/4, 68, 71/3, 324, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej:  sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4kV   w miejscowości Gajewo ul. Poziomkowa, na działce nr geodezyjny 68, 71/1 obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
28.04.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii  kablowej   0,4kV  do zasilania w energię elektryczną działek 37/27, 37/30 i innych w miejscowości Szczybały Giżyckie,  na działce nr geodezyjny 103, 37/18, obręb ewidencyjny 0016-Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko . Dnia 05.05.2021 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
10.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn90 mm o długości 129,2m  i   przyłącza gazu ś/c PEdn25 o długości   ok. 1,2m,  w miejscowości Antonowo, ul. Szczęśliwa, działka nr ewidencyjny: 40/4, 47, 54/2, obręb geodezyjny 0001-Antonowo, gmina Giżycko Dnia 18.05.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
12.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 mm oraz 42 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=286,5m, długość łączna przyłączy gazu wynosi L=387,5m  w miejscowości Gajewo, ul. Świderska, Poziomkowa, działka nr ewidencyjny 324, 67/5, 67/4 obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 18.05.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
17.05.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej   nN 0,4kV  w miejscowości Piękna Góra,  na działce nr geodezyjny 1/78, 82, 1/92, 1/91, obręb ewidencyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
18.05.2021 Maciej Wiesław Śmigrodzki Przebudowa i remont części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Grajwo, działka nr ewidencyjny 169, obręb geodezyjny 0006-Grajwo, gmina Giżycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.05.2021 Leszek Boharewicz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy, działka nr ewidencyjny 27/4, 183/2, 260/1, 318, obręb geodezyjny 0015-Sulimy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
20.05.2021 ADAMS SP. KOMANDYTOWA Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 51/1, 52/8, 53/49, 53/50, 67/4, 67/5, 68, 71/3, 324, 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
31.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur  PEdn125 mm z przyłączami gazu z rur PEdn40 do działki nr 70/12, 70/13 przy ul. Łąkowej w miejscowości Ryn. Długość gazociągu z rur PEdn125 mm  wynosi L=142,4m. Długość łączna  przyłączy z rur PEdn40mm wynosi około L=14,0m, działka nr 61/1, 70/4, 70/10, 70/12, 70/13, obręb 0001-Miasto Ryn, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
01.06.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 oraz 1 przyłącza gazu PEdn32. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=81,0m, długość przyłącza gazu wynosi L=44,5m, w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 319, 247/14, obręb geodezyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
22.06.2021 Gmina Wydminy Budowa oświetleniowej linii kablowej nn0,4kV ułożonej całkowicie w ziemi metodą wykopu otwartego, działka nr 202, obręb geodezyjny 0013-Siemionki oraz działka 867 obręb geodezyjny 0019-Wydminy, gmina Wydminy Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
24.06.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV o długości 186m kablem YAKXS-4x120m2 do zasilenia w energię elektryczną działek nr 435/1 i 436/1 w obrębie ewidencyjnym 0013-Spytkowo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
28.06.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowych elektroenergetycznej doziemnych odcinek  A÷B, odcinek  A÷C2, odcinek A÷G, na działkach nr geodezyjny 21, 25, 27, w miejscowości Boćwinka, w obrębie ewidencyjnym 0007-Boćwinka, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
30.06.2021 Henryk Ranuszkiewicz Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7m3 oraz przyłączem  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Rydzewo, działka nr 158/1, obręb geodezyjny 0013-Rydzewo, gmina  Miłki Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
23.07.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz 25 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=248,0m, łączna długość przyłączy gazu wynosi L=225,5m. Gazociąg wraz z przyłączami zostaną wykonane metodą wykopową w wykopach wąsko przestrzennych, w miejscowości Gajewo, działka nr 49/3, 340, 49/48, 339, 332, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
23.07.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz 8 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=164,0m, łączna długość przyłączy gazu wynosi L=52,0m. Gazociąg wraz z przyłączami zostaną wykonane metodą wykopową w wykopach wąsko przestrzennych, w miejscowości Wilkasy, działka nr 341/2, 341/11, 341/6, 341/5, 341/8, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
13.08.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia domku letniskowego na dz. nr 10/2 w miejscowości Sołdany, dł. trasy 380m, budowa złącz kablowo-pomiarowych - 5kpl, budowa linii napowietrznej nn 0,4kV K-10,5/12-1kpl. Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV 4x25mm2 dł. 375 ze słupami. Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV 4x70mm2 dł. 566m ze słupami, dz, nr ewidencyjny 18/1, 18/2, 19, 31, 10/2, 355, 365 obręb 0012 Sołdany, gmina Giżycko Dnia 27.08.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
18.08.2021 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii nn kablowych elektroenergetycznej doziemnych odcinek II etap, odcinek G÷I, odcinek C2÷C1, na działkach nr geodezyjny 91, 93/1, 96/5, 97, 99, 115/3, w miejscowości Boćwinka, w obrębie ewidencyjnym 0007-Boćwinka, gmina Kruklanki Dnia 31.08.2021 r. wydano zaświadczenie o braku  podstaw do wniesienia sprzeciwu.
21.09.2021 Gmina Kruklanki Zgłoszenie budowy linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia  drogowego długości 488m -podziemna z latarniami szt 13 w  miejscowości Jasieniec, działka nr ewidencyjny 1/69, 1/71, 1/76, obręb geodezyjny 0004-Jasieniec, gmina Kruklanki wycofano dnia 27.09.2021 r.
30.09.2021 Mirosława Błażko Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko,działka nr 156, obręb geodezyjny 0003-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Wycofano dnia 04.10.2021 r.
04.10.2021 Gmina Kruklanki Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia  drogowego długości 488m - podziemna z latarniami szt.13 w  miejscowości Jasieniec, działka nr ewidencyjny 1/69, 1/71, 1/76, obręb geodezyjny 0004-Jasieniec, gmina Kruklanki Dnia 11.10.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
07.10.2021 ABM  Sp. z o.o. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzonego w miejscowości Wilkasy, ul. Brzozowa 19, działka nr  ewidencyjny 576, obręb geodezyjny 0020-Wilkasy, gmina Giżycko Decyzja sprzeciwu z dnia 26.10.2021 r.
07.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn90/63  oraz 5 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=126,0m, długość łączna przyłączy gazu wynosi L=32,5m,  w miejscowości Gajewo, ul. Poziomkowa, działka nr ewidencyjny 324, 71/3, 68, obręb geodezyjny  0004-Gajewo, gmina Giżycko Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
15.10.2021 Jakub Klimczak Zgłoszenie montażu zbiornika  gazu płynnego podziemnego 2700l wraz z instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Orłowo, działka nr ewidencyjny 321, obręb geodezyjny 0009-Orłowo, gmina Wydminy. Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
19.10.2021 Danuta Łukasiewicz Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji  zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l na gaz płynny wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Zelki, działka nr ewidencyjny 18/7, obręb geodezyjny 0020-Zelki, gmina Wydminy Wycofano dnia 20.10.2021 r.
25.10.2021 PGE Dystrybucja S.A.
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na odcinku o długości 386m w miejscowości Ryn, działa nr 229/2, obręb geodezyjny 0012-Ryn, działka nr 230/9, obręb geodezyjny 0001-Miasto Ryn, gmina Ryn
Nie wniesiono sprzeciwu, udzielono milczącej zgody
29.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63  oraz 15 przyłączy gazu PEdn25. Długość projektowanego gazociągu wynosi L=209,0m, długość łączna przyłączy gazu wynosi L=165,0m  w miejscowości Gajewo, ul. Poziomkowa, działka nr ewidencyjny  68, obręb geodezyjny  0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
02.11.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy linii kablowej nN 0,4kV, długość433 m - podziemnej w miejscowości Rydzewo, działa nr 36/12, 287, 40/42, 40/43, 40/39 obręb geodezyjny 0013-Rydzewo, gmina Miłki Dnia  22.11.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
03.11.2021 Mirosław Błażko Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Giżycko, ul. Sadowa 13, działka nr 156, obręb geodezyjny 0003-Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
05.11.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV (linia kablowa wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV. Budowa linii kablowej nN-0,4kV w ziemi od słupowej stacji transformatorowej na działce nr 1/71 poprzez złącza kablowo-pomiarowe (ZKP nr: 1,2,3,4,5,6,7) do złącza kablowo-pomiarowego (ZKP nr 8)na działce nr 1/12. Rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami od słupowej stacji transformatorowej na działce nr 1/71 do ostatniego słupa na granicy działki nr 1/10 i 1/12, działka nr 1/7, 1/69, 1/35, 1/34, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/76, 1/8, 1/9, 1/20, 1/11, 1/10, 1/12, 1/13, 1/36, obręb geodezyjny 0004-Jasieniec, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
16.11.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV  w miejscowości Jeziorowskie, działa nr 271/8, 272, 13, 53/2, 12, 49, 176, 38/2, obręb geodezyjny 0005-Jeziorowskie, gmina Kruklanki Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.11.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy polegające na przebudowie gazociągu  niskiego ciśnienia ze stali PEdn63  na gazociąg PEdn125 i przebudowy trzech przyłączy gazu  niskiego ciśnienia ze stali DN/50/50/80 na przyłącza z PEdn63 w miejscowości Giżycko, ul.owsiana . Długość projektowanego gazociągu wynosi L=271,0m, długość łączna przyłączy gazu wynosi L=75,5m. Gazociąg z przyłączami zostanie wykonany metodą wykopową w wykopach wąskoprzestrzennych i metodą bez wykopową pod zjazdami i wjazdami, działka nr 593/11, 593/7, 607, 614, 1318, 616/6, 616/5, 616/33, 617, 618/1, 618/2, 619/3, 619/2, 608, 609/40, obręb geodezyjny 0002 Giżycko, gmina miejska Gizycko. Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
17.11.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn90/63 oraz 5 przyłączy gazu średniego PE25 w miejscowości Gajewo ul. Jarzębinowa. Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=550,5m, długość łączna   przyłączy gazu wynosi L= 20,5m, działka nr ewidencyjny 229, 235/14, 235/34, 235/46, 220, 236, 218/1, 235/22, 235/47, 235/35, 235/36, 235/24, 235/37, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.11.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn90/63 oraz 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia PE25 w miejscowości Sulimy. Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=100,0m, długość łączna   przyłączy gazu wynosi L= 4,5m, działka nr ewidencyjny 192/1, 111/8, 111/7, 111/12, obręb 0015-Sulimy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
23.11.2021 Grażyna i Jarosław Chajneta Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności V=4,85m2 na gaz płynny propan z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych A i B i budowa instalacji gazowej w wewnątrz tych budynków na dz nr 742/35 w miejscowości Skorupki, obręb 0011 Rybical, gmina Ryn Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
14.12.2021 PGE Dystrybucja  S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Giżycko, ul. Róży Wiatrów, działka nr ewidencyjny 1391, 679/19,  679/20, 679/24, 680/30, 680/62, 680/63, 680/64, 680/65, 1320, 1448, obręb geodezyjny 0002 Miasto Giżycko, gmina miejska  Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
20.12.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu średniego PE25 w miejscowości Gajewo ul. Żółta. Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=40,0m, długość  przyłącza gazu wynosi L= 15,0m, działka nr ewidencyjny 20/14, 20/16, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko
 
Dnia  22.12.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
23.12.2021 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej  nN 0,4kV w miejscowości Fuleda,  działka nr ewidencyjny 4/2, 2/74, obręb geodezyjny 0007 Kamionki, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
29.12.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c PEdn63 oraz  przyłącza gazu średniego PE25 w miejscowości Gajewo ul. Poleska, Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=99,0m, długość  przyłącza gazu wynosi L= 9,5,m, działka nr ewidencyjny 49/48, 49/76, 49/72, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko Dnia 11.01.2022 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
04.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy gazociągu n/c PEdn125 i  trzech przyłączy gazu n/cPE90 w miejscowości Giżycko  Długość projektowanego gazociągu wynosi  L=99,4m, długość  przyłącza gazu wynosi L= 45,2m, działka nr ewidencyjny 220, 248/1, 248/13, 251, 252, 250/5, obręb 0002-Giżycko miasto, gmina miejska  Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
19.01.2022 PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie Zgłoszenie budowy przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego SN 15kV do przyłączenia projektowanej Elektrowni Fotowoltaicznej "Miłki". W tym celu od istniejącego słupa SN 15kV nr 47 typu Kgo E-12/17,5 z rozłącznikiem napowietrznym nr R08-2856 zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 302/1,                                 w miejscowości Miłki, obręb geodezyjny 0011-Miłki, gmina Miłki, zaprojektowano przyłącze elektroenergetycznie napowietrzne SN 15kV przewodami typu 3xBLL-T 1x50mm2 dł. 10m do projektowanego słupa SN 15kV nr 47/1 typu Kr E-13,5/12 z rozłącznikiem nr R08-2918 zlokalizowanego na działce nr 302/1 w miejscowości Miłki, gmina Miłki. Omyłkowa kwalifikacja procedury
21.01.2022 STRANDA Sp. z o.o. Rozbudowa instalacji gazowej w budynku Tawerny w miejscowości Pierkunowo na działce nr 168/16, obręb 0001-Antonowo, gmina Giżycko.
Dnia  09.02.2022 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 15:08:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 15:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Szeląg-Wojtkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 09:26:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony