ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 
 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016r,poz.352)
 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się:
  1. z udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (system teleinformatyczny),
  2. z centralnego repozytorium informacji publicznej,
  3. poprzez udostępnienie w inny sposób,
  4. na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.
 4. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 5. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 7. Wnioskodawca ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest informować odbiorców o źródle, czasie wytworzenia, pozyskania informacji i jej przetworzeniu, tak aby informacja ta była uwidoczniona.
 8. Pomiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez wnioskodawcę, w tym ich przetwarzanie.
 9. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 10. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 11. Przy ustalaniu opłaty uwzględniać się będzie w szczególności:
  1. koszty stawki godzinowej pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji oraz czas poświęcony na przygotowanie informacji,
  2. materiały i inne koszty eksploatacyjne zużyte do przygotowania informacji,
  3. należności związane z dostarczeniem informacji.
 12. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:
  1. przekazuje informację w celu ponownego jej wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 13. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 12 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 14. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 15. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom(prywatność osób fizycznych,, tajemnica przedsiębiorcy, prawa autorskie i pokrewne itp).
 16. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań zgodnie ze złożonym wnioskiem przekraczających proste czynności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-22 12:39:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-22 12:59:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-22 09:20:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »