ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Strona główna - informacja

Starostwo Powiatowe

Czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także koniecznymi działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi, Starosta Giżycki podjął decyzję o wprowadzeniu czasowych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa.
Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Sekretariat Starostwa Powiatowego funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika sekretariatu  - tel. (87) 428 59 58 w. 20
Starostwo pracuje w dotychczasowych godzinach, tj. w poniedziałki od. 8:00 do 16:00  pozostałe dni w godz. 7:30- 15:30
 
Bezpośrednia obsługa obywateli, będzie się odbywać w zakresie następujących spraw:
 1. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 2. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),
  3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),
  4. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z
 3. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
  3. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
 
Kasa Starostwa Powiatowego
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku będzie zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych lub przelewem na konto:
 1. 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 - Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 2. 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  - Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 3. 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 - Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie);
 4. 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 - opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
SPRAWY PILNE BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.
Sekretariat
Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Sekretariat Starostwa Powiatowego funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika sekretariatu.
Telefon: (87) 428 59 58 w. 20      fax (87) 428 55 06
 
Wydział Komunikacji
Od dnia 26 marca 2020 r. załatwianie spraw niecierpiących zwłoki możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny załatwienia sprawy.
Telefonicznego umówienia terminu załatwienia sprawy można dokonywać pod nr telefonu: (87) 428 59 58 wew. 50 w godz. od 7.30 do 8.30 oraz od 14:30 do 15:30.
Odebranie lub wymianę dowodu rejestracyjnego proszę przełożyć do czasu unormowania sytuacji zdrowotnej w kraju. Nie ma potrzeby posiadania dowodu rejestracyjnego w pojeździe. Wszystkie dane są zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  i dostępne są upoważnionym służbom.
 
Zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdu:
- korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
- elektronicznie:  przez ePUAP.
 
W sprawach wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Sprawy konsumenckie w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
- telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 503 622 636
- elektronicznie:
Wniosek o interwencję można złożyć:
- korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
- elektronicznie:  przez ePUAP.
 
W przypadku kiedy obecność klienta w Starostwie Powiatowym w Giżycku okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez Rzecznika Konsumentów, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.
 
Wydział Budownictwa
W Wydziale Budownictwa w okresie od 17 marca 2020 roku, informacje będą udzielane:
- telefonicznie -– numer telefonu (87) 428 13-38 wew. 42, 43
- elektronicznie:
Wnioski można złożyć:
- korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 13.
- elektronicznie: przez ePUAP.
 
W sprawach
 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
W Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w okresie od 17 marca 2020 roku zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa klienta:
Informacje będą udzielane:
- telefonicznie -– numery telefonów (87) 429 17 57 (Ewidencja Gruntów i Budynków )
                                             (87) 429 18 39  (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej)
                                              (87) 429 17 57 wew. 31, 36 (Gospodarka Gruntami)
- elektronicznie:
 - poprzez System Informacji Przestrzennej https://gizycki.e-mapa.net/     
 
Wszelkie wnioski lub dokumenty prosimy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku:   Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pokój 13 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
W sprawach:
 1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
 2. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
 
Wydział Ochrony Środowisk, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Sprawy wydziału w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
- telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu (87) 428 59 58 w. 54 lub 26
- elektronicznie:
 
W sprawach:
 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
 2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
 3. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
 
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje będą udzielane:
- telefonicznie -– numer telefonu (87) 428 59 58 w. 37
- elektronicznie:
Wnioski można złożyć:
- korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 13.
- elektronicznie:  przez ePUAP.
 
W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
 
Starosta
Godziny przyjęć klientów przez Starostę zostają zawieszone do odwołania.
Mieszkańcy powiatu mogą kontaktować się ze Starostą telefonicznie.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W GIŻYCKU
 
 
Siedziba większości wydziałów Starostwa
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
Budynek Starostwa Powiatowego - ulica Wyzwolenia 2
Siedziba Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Budownictwa
ul. Generała Józefa Zajączka 2
11-500 Giżycko
KLIKNIJ TUTAJ,
aby zobaczyć jakie sprawy można załatwić w tym budynku
 
logo - niepełnosprawni
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem z dojściem na górne piętra zgłoś to:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 13, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy Al. 1 Maja 14,
 • w pokoju nr 1, gdy załatwiasz sprawę w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji)
Właściwy urzędnik przyjdzie i przyjmie sprawę w miejscu zgłoszenia.
Logo - niesłyszący
Szanowny kliencie - jeżeli masz problem ze skomunikowaniem się przy załatwianiu sprawy zgłoś chęć skorzystania z tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed rozpatrywaniem sprawy:
 • w Punkcie Obsługi Klienta (sekretariat) pokój nr 13, (tel. 087 428 59 58) - dla spraw załatwianych w budynku przy al. 1 Maja 14
 • w pokoju nr 1 (tel. 087 429 17 57) - dla spraw załatwianych w budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 2 (Wydz. Budownictwa, Wydz. Geodezji),
 • mailem na adres:
 
DANE TELEADRESOWE
Nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Adres: Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Telefon:
+ 48 87 428 59 58 (al. 1 Maja 14)
+ 48 87 428 13 38 (ul. Generała Józefa Zajączka 2 - Wydz. Budownictwa)
+ 48 87 429 18 39 (ul. Generała Józefa Zajączka 2 - Wydz. Geodezji)
Fax: + 48 87 428 55 06
E-mail:  
Starosta: Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta: Mateusz Andrzej Sieroński
Skarbnik: Elżbieta Makar
Sekretarz: Małgorzata Jasińska
NIP: 845-16-75-796
REGON: 790670830
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
 
Starosta przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 8 30 do godziny 1530.
Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 13
Zgłoszenie / odbiór rzeczy znalezionych - w godzinach pracy Urzędu
 

Kasa Starostwa czynna jest w godzinach 800 - 1430.
 
Rachunki bankowe:
 
 
62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 Starostwo Powiatowe - rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
   
 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  Starostwo Powiatowe - sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe
   
 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 Powiat Giżycki - dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie)
   
 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
   

Numer Powiatu Giżyckiego w systemie EUROSTAT (NUTS 3): PL 623 (zobacz na mapie)
Numer Powiatu Giżyckiego w systemie TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez GUS):    2806

- pierwszy człon - 28 jest to oznaczenie symbolu województwa warmińsko - mazurskiego (nadany województwom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej);
- drugi człon - 06 - dwucyfrowy symbol powiatu giżyckiego (nadany powiatom ułożonym w kolejnosci alfabetycznej w danym województwie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maciejczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-05 14:20:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-05 14:20:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Gaińska-Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-24 13:07:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatnio dodane