ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dostęp do informacji publicznej
 
Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej gwaratnują prawo dostępu do informacji publicznej.
Zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej określa w/w Ustawa jak również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej
 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku;
 • udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu;
 • udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie
Dostęp do informacji publicznej nastepuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie internetowej.
 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej / wyłączenie jawności informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:
  • osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,
  • utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługujacego im prawa.
 Nie można, z zastrzeżeniem pkt. 1, 2 i 3, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujacych zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych  zadań lub funkcji.

Ograniczenia dostępu do informacji w w/w sprawach nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.
 
Podstawa prawna wyłączenia jawnosci informacji publicznej:
 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych;
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawa Kodeks pracy;
 4. Ustawa o statystyce publicznej;
 5. Ustawa Ordynacja podatkowa;
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek podmiotu zainteresowanego.
Jeżeli jednak informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku.

POBIERZ WNIOSEK
 
 
Opłaty

 
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (Art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 
Termin załatwienia sprawy

 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 w/w ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Odwołanie od dezyzji składa sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.
 
 Jednostka odpowiedzialna
 
Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji są naczelnicy wydziałów lub wyznaczeni pracownicy.
Starosta wydaje decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-27 10:21:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-31 13:55:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 20:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »