ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII.150.2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII.150.2012

Szczegóły informacji

XXIII.150.2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: IV kadencja (2010-2014)

Data wejścia w życie: jeszcze nie...

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego

Uchyla:

XXXIX/327/2002, XXVII/182/2005

Na podstawie:

art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1

 
 1. Ustala się zasady wynajmu lokali mieszkalnych:
  1. zasiedlonych w chwili przejęcia przez Powiat;
  2. których najem związany jest ze  stosunkiem pracy w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 2. Lokale mieszkalne zwolnione przez dotychczasowych najemców nie przeznacza się na potrzeby mieszkaniowe.

§ 2

Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym należy do zadań Zarządu Powiatu.

§ 3

 
 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. W przypadku, gdy najemcą lokalu mieszkalnego jest kierownik jednostki organizacyjnej, zawarcie umowy najmu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

§ 4

 
 1. Zamiana lokali może być dokonana pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego, tj. odpowiednio Zarządu Powiatu lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, na wniosek najemców obu lokali proponowanych do dokonania zamiany.
 2. Zamiana lokali z zasobu powiatowego na lokale z innych zasobów wymaga zezwolenia właścicieli tych lokali, a zezwolenie na dokonanie zamiany mieszkania z zasobu powiatowego może być udzielone, gdy jest to uzasadnione słusznym interesem lokatorów, w szczególności ze względów zdrowotnych lub inwalidztwa (potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim) uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu).
 3. Najemcy kwalifikujący siędo zamiany lokalu muszą udokumentować dochody na poziomie gwarantującym bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych. Odstąpienie od tej zasady może mieć miejsce przy zamianie mieszkań pomiędzy najemcami lokali z zasobu powiatowego i tylko w sytuacji, gdy najemca otrzymuje w zamian mieszkanie o niższych kosztach utrzymania.
 4. Zamiana lokali jest możliwa pod warunkiem wymeldowania wszystkich osób zamieszkałych z głównym najemcą.
 5. Najemcy dokonujący zamiany nie mogą żądać od wynajmującego zwrotu kosztów ewentualnego dostosowania lokalu do możliwości jego zamieszkania.
 6. Niedopuszczalna jest zamiana lokali, jeśli najemca zalega z zapłatą należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.
 7. Nie zezwala się na zamianę mieszkań, gdy nie jest to w interesie Powiatu Giżyckiego.

§ 5

 1. Po ustaniu stosunku pracy, najemca obowiązany jest zwolnić zajmowany lokal najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy najemca przechodzi na rentę lub emeryturę, Zarząd może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu, zawartej na czas trwania stosunku pracy, do czasu uzyskania lokalu z innego zasobu mieszkaniowego.

§ 6

 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy na mocy art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, są zobowiązane do zwolnienia zajmowanego lokalu w terminie trzech miesięcy od opuszczenia lokalu przez najemcę lub od śmierci najemcy.
 2. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby zajmujące lokal zobowiązane są do uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w wysokości stanowiącej równowartość 200% wartości należnego dotychczas czynszu.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się również do najemców, którzy po ustaniu stosunku pracy zobowiązani są do zwolnienia zajmowanego lokalu.
 4. Jeśli po upływie terminu opisanego w ust. 1 oraz § 9 lokal nie zostanie zwolniony Wynajmujący rozpocznie procedurę eksmisji.

§ 7

 1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 wynosi dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu.
 3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej dwunastokrotności kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kwota pobranej kaucji.
 4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z ust. 3, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

§ 8

Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

 1. położenia budynku;
 2. położenia lokalu w budynku np. kondygnacja, stopień nasłonecznienia lokalu;
 3. wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;
 4. ogólnego stanu technicznego budynku.

§ 9

 1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.Wprowadzone ulepszenia pozostają bez wpływu na wysokość opłacanego czynszu najmu.
 2. Wprowadzone ulepszenia pozostają bez wpływu na wysokość opłacanego czynszu najmu.

§ 10

 
 1. Z tytułu najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać opłaty niezależne od wynajmującego, a związane z eksploatacją lokalu, w szczególności opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych.
 2. Opłaty niezależne od wynajmującego mogą być pobierane przez wynajmującego tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 11

Podwyżki czynszu najmu nie mogą w danym roku przekraczać 3% wartości odtworzeniowej jednego metra kwadratowego powierzchni budynku mieszkalnego wynikającego z obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 13

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/327/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego oraz Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 01 marca 2005 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bruździak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-31 09:40:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-31 09:40:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-09 13:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony