ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Data udostępnienia: 2020-06-23

Ogłoszono dnia: 2020-06-23 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-06 14:00:00

Nr ogłoszenia: PZOSiPO.1100.1.1.2020

Zlecający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.) tj.:
 1. osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskała:
   • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   • pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni – w przypadku nauczyciela akademickiego, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
  11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;
 2. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz konferencji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  5. nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
  6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
  10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;
 3. osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, jak również nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263), spełniająca wymagania określone w w/w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • data i miejsce urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 15. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480)  lub kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub kopię dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca.
Na żądanie organu prowadzącego, kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4 podpunkt 4 - 8 i 15 ogłoszenia o konkursie. Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-06 14:00:00
b. Sposób:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku” w terminie do dnia 06 lipca 2020 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko (pok. 21) – w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Giżycku.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku” w terminie do dnia 06 lipca 2020 r. do godziny 14.00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko (pok. 21)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego:
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną na podany adres zwrotny.
 2. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Niniejszą informację otrzymuje Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
 
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki, z siedzibą w Giżycku. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl,  telefonicznie: 87 428 5958.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Jest to Jolanta Palczewska. Można się z nią kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl, telefonicznie: 87 428 5958.
Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ogłoszonym konkursem na dyrektora. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane w celu usprawnienia procesu komunikacji.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z konkursem na podstawie przepisów prawa: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o samorządzie powiatowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, nie dłużej niż trzy miesiące po ogłoszeniu wyników naboru. Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko w ciągu 1 miesiąca. Po upływie miesiąca przeznaczonego na ich odbiór, nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego w pkt. 1.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu – przeprowadzenia konkursu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 09:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 09:47:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 09:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony