ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2003.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-18 12:45:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/31/2003
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 21 stycznia 2003 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. - Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1592 z późn.zm. ) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust.2, 134 ust.4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się:

  1. dochody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 35.765.146 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

  2. dochody do przekazania do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w 2003r. w wysokości 547.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa ust. 1 pkt.1 obejmuje:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami (bieżących i inwestycyjnych) w wysokości 10.554.254 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

  2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 4.472.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

  3. dotacje celowe na zadania bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 169.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

  4. dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 1.230.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

  5. subwencje w wysokości 16.144.314 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1

  6. dochody własne powiatu w wysokości 3.194.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości 36.072.146 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :

  1. wydatki bieżące kwotę 33.346.558 zł, w tym na :

   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 22.157.371 zł

   2. dotacje z budżetu powiatu :1.566.455 zł

   3. pozostałe wydatki bieżące : 8.761.673 zł

   4. wydatki na obsługę długu powiatu : 861.059 zł

  2. wydatki majątkowe 2.444.175 zł, zgodnie z zał. nr 4.

 3. Kwota określona w ust.1 obejmuje ponadto:

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.554.254 zł, zgodnie z zał. nr 3

  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wys.84.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 64.355 zł, zgodnie z zał. nr 5a.

  3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 794.300 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§ 3

 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 802.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 495.000 zł.

 2. Przychody i rozchody, o których mowa w ust.1 sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 7.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 2.557.000 zł zgodnie z zał. nr 8.

§ 5

 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

  1. środków specjalnych : przychody w wysokości 565.874 zł, wydatki w wysokości 561.820 zł

  2. zakładów budżetowych ; przychody w wysokości 931.009 zł, wydatki w wysokości 931.009 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 9

 2. Uchwala się dotację dla zakładów budżetowych w wysokości 687.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

 1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym : przychody w wysokości 260.000 zł, wydatki w wysokości 260.000 zł

 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : przychody w wysokości 95.000 zł, wydatki w wysokości 35.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

 1. celową w wysokości :161.982 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w dziale : 853 – opieka społeczna

 1. celową w wysokości 107.431 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w dziale : 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianach planów wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. Zarząd może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków między paragrafami w kierowanej przez nich jednostce budżetowej zarówno w środkach jednostki budżetowej jak i środkach specjalnych za wyjątkiem zmniejszania i/lub zwiększenia planu płac i pochodnych od płac.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o których mowa w § 10 ust.2 wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu.

 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

 1. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 4.000.000 zł

 2. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 4.000.000 zł

§ 12

Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-18 12:42:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-18 12:45:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-18 12:45:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony