ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr IX.73.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-03 14:57:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr IX.73.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 dokonuje się zmian w ten sposób, że po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
 12a
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym 2019 w kwocie: 6.000.000.”
 
§ 2
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 96.002.543 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 73.466.164 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 22.536.379 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 100.588.328 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.119.935 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 26.468.393 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  5. rozchody budżetu w wysokości 11.577.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 6.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr IX.73.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.   
 
Dochody:
Rozdz.60014 i rozdz.60018 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanego dofinansowania przebudowy Al. 1 Maja oraz przebudowy drogi w m. Kożuchy Wlk.  zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (rozdz.60018). 
Dochody i wydatki:
Rozdz.75411 – dotyczy zakupu robota podwodnego dla Komendy Powiatowej PSP ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 180.000 zł.
Rozdz.80195 – dotyczy przystąpienia do projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W projekcie bierze udział po 12 uczniów i po 2 nauczycieli z ZSEiI oraz ze szkoły we Lwowie. Tematyka koncentruje się na pozaszkolnej aktywności twórczej. Na działania przyznano 52.632 zł, w tym 1.657 zł dla partnera ukraińskiego.   
Wydatki:
Rozdz.75020 – dotyczy Starostwa Powiatowego: rezygnuje się z następujących zadań inwestycyjnych: zakup klimatyzatorów oraz zakup kolejkomatu a zaplanowane środki (odpowiednio: 25.000 zł i 10.000 zł) przesuwa się na zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (plan po zmianach wynosi 185.000 zł). Ewentualny zakup klimatyzatorów odbędzie się w miarę potrzeb w ramach wydatków bieżących ponieważ jednostkowy koszt szacowany jest na kwotę nieprzekraczającą 10.000 zł brutto.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami  w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaopatrzenia emerytalnego oraz przeprowadzenie badań lekarskich.
Rozdz. 75702 - zmiana formalna: dotyczy zapisania planu wydatków z tytułu zapłaty prowizji od emisji obligacji powiatowych w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (§ 8090).
Rozdz.80102 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu MEN „Aktywna tablica”. Ponadto przesuwa się nadwyżkę środków w kwocie 52.000 zł z zadania pn.: „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SOSW” do rozdz. 80120 na wkład własny w kwocie 25.000 zł do projektu pn. „Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności”. Projekt polega na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń, stoisk do gier oraz urządzeniu zieleni na terenie I LO oraz zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”. W  planie tego projektu dokonuje się także przesunięć, które związane są końcowym etapem prac inwestycyjnych, korektą harmonogramu i podziałem wydatków na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 
Rozdz.80115 i rozdz.85410 – zmiana formalna: dotyczy zaplanowania zakupu i montażu certyfikowanych drabinek gimnastycznych do remontowanej sali gimnastycznej w ZSEiI  w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (rozdz.80115).
Ponadto w rozdz.80115 dokonuje się przesunięć w planie zadania pn. ”Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w związku ze zmianą kosztów pośrednich pomiędzy partnerami projektu.      
Rozdz.80140 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. ”Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody” w celu pokrycia kosztów badań lekarskich i zużycia energii.
Rozdz.85218 i rozdz.85508 -  zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w PCPR na zastępstwo.
Rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków w ZSZ (Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie) na badania lekarskie pracowników oraz delegacje zagraniczne w związku ze współpracą ze szkołami na Litwie. Ponadto w związku z planowanym zakończeniem inwestycji polegającej na wybudowaniu domku kempingowego dokonuje  się zwiększenia planu o kwotę 516 zł.   
 
 
Zmiana uchwały budżetowej poprzez dodanie § 12a:  
Zgodnie z zapisami art.12 pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511):
Art.12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
(…)
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
(…)
d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym (…),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 14:52:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 14:57:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 15:17:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony