Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WSO.272.2.2024

Termin składania ofert / wniosków: 2024-01-17 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-01-17 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2024-01-08 przez Katarzyna Maciejczuk

Treść:

STAROSTA GIŻYCKI
działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023 poz. 887) ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
 
Na podstawie Zarządzenia nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego z ogłoszeniem z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
 1. ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, e-mail: fundusze2@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny, wystawieniu kart zgonu, wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2023 poz. 887), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz.U. z 1961 r. nr 39, poz. 202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r . poz. 1378) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2734).
  2. Usługa dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie są zobowiązane osoby wymienione w ustawie i rozporządzeniu, o których mowa w pkt. 1.
 3. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego.
  2. Realizacja usługi następuje w przypadku, gdy funkcjonariusz Policji/Prokurator będący w miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki podejmie informację o potrzebie stwierdzenia zgonu i nie będzie mógł ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, odpowiadającego za stwierdzenie zgonu.
  3. Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji/Prokuratora Wykonawca zobowiązany będzie, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od powiadomienia, udać się własnym środkiem transportu na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu oraz wystawić kartę zgonu.
  4. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy.
 4. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. posiada status podmiotu leczniczego i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia.
   2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2023 poz. 991) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia.
  2. Wykonawca zapewnia dostępność numeru telefonicznego, pod którym Komenda Powiatowa Policji w Giżycku będzie mogła dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.
  3. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Wykonawców.
  4. W przypadku niemożności wykonania usługi do 6 godzin od chwili wezwania przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Giżycku Usługobiorca zapewni zastępstwo celem wystawienia karty zgonu przez inną osobę posiadającą uprawnienia zgodnie z Rozdziałem IV. pkt. 1 niniejszego ogłoszenia. 
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa będzie realizowana cała dobę we wszystkie dni tygodnia, od dnia zawarcia stosownej umowy przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku wejścia w życie nowych przepisów prawa w sprawie organizacji usług koronera i przejęcia wykonania tego zadania przez inny podmiot.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
  2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  3. W formularzu oferty Wykonawca określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie przyczyny zgonu. Określona przez Wykonawcę cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
  4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  5.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  6. Ofertę można złożyć:
   1. Elektronicznie – na adres mailowy fundusze2@gizycko.starostwo.gov.pl lub
   2. Papierowo - w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i opisanej: „Oferta - koroner” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku (pokój nr 10); Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko.
  7. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2024r. do godz. 11.00
  8. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
  9. Otwarcie ofert nastąpi: 17.01.2024r.
  10. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.
VII. OCENA OFERT
 1. Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł)
- Cena – 100%
 1. Określona przez Wykonawcę cena zawiera wszystkie koszty, wydatki, opłaty, inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.
 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.
 3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Giżycki, reprezentowany przez Starostę Giżyckiego, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@gizycko.starostwo.gov.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usługi z zakresu stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, lecz nie krócej niż przez 5 lat od stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przechowywane do momentu jej wycofania;
 5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w  ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo żądania ich sprostowania;
 3. prawo usunięcia danych;
 4. prawo wycofania zgody w dowolnym terminie;
 5. prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;
 2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Maciejczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-08 11:54:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-08 12:39:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17 14:15:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)