Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem w sprawie ustalenia granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko numerami 146/4, 146/3, 145/2, 149, 148/2

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WG.272.1.2022

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-26 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 10

Ogłoszono dnia: 2022-01-18 przez Piotr Czerep

Treść:

Giżycko, dnia 18 stycznia 2022 r.
WG.272.1.2022
 
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
z dnia 18 stycznia 2022 roku
W sprawie ustalenia granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko numerami 146/4, 146/3, 145/2, 149, 148/2

Na podstawie zarządzenia nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto, wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia  w formie zapytania ofertowego na:
„Ustalenie granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko numerami 146/4, 146/3, 145/2, 149, 148/2”
 
1. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 18 39, fax. 87 428 55 06, e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 
2. Przedmiot zamówienia:
Ustalenie granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko numerami 146/4, 146/3, 145/2, 149, 148/2 w ramach wszczętego postepowania administracyjnego WG.6620.88.2021. Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz  sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz.2052 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.
 
3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia  12.03.2022 r.
 
4. Termin i miejsce składania ofert:
Do  26.01.2022 roku (środa) do godz. 10.00  
1)    osobiście, korespondencyjnie do Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr  10 z dopiskiem na kopercie (Ustalenie granic-Kożuchy Wielkie) lub
2)    pocztą elektroniczną na adres skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 
5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka 2, 11-500 Giżycko, pokój nr 109A.
Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej przed podpisaniem umowy złoży ofertę w oryginale lub złoży podpis na wydruku oferty przesłanej elektronicznie;
 
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość prac.
 
7. Warunki rozpatrzenia oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
1)    złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym, podpisanej przez wykonawcę według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3;
2)    zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania, poprzez podpisanie ustalonych warunków w załączonych formularzach.
 
8. Dodatkowe informacje:
1)    złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
2)    Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego zapytania w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków zapytania lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 
9. Uwagi:
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Geodeta Powiatowy Sławomir Bajerowski, tel. 87 429 18 39 wew. 35 e-mail: s.bajerowski@powiatgizycki.pl.
 

Załącznik:
1. Załącznik nr 1 – Kopia mapy ewidencyjnej przedstawiającej zakres opracowania
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Czerep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 15:00:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 15:05:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 08:57:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
736 raz(y)