ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu GiżyckiegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego

Szczegóły informacji

Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WK.272.1.2021

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-04 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-07-20 przez

Treść:

Ogłoszenie
zamówienia nie przekraczającego równowartości 130.000,00 zł
z dnia 20 lipca 2021 r.
na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
 
Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 087 428 59 58 wew. 50, fax. 087 428 55 06, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu z dróg położonych na terenie Powiatu Giżyckiego i parkowaniu pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdów z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodniu i ewentualnego parkowania wydaną przez uprawniony organ w trybie art. 130a cyt. ustawy, dotyczący następujących pojazdów:
  1. rowerów lub motorowerów
  2. motocykli
  3. pojazdów o dmc do 3,5 t
  4. pojazdów o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t
  5. pojazdów o dmc powyżej 7,5 t do 16 t
  6. pojazdów o dmc powyżej 16 t
  7. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
  8. hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego.
 3. Termin wykonania:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 13.09.2021 r. do 13.09.2022 r.
 4. Opis warunków udziału:
  1.  Posiadanie przez wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym i przedłożenie kserokopii  niniejszego dokumentu do składanej oferty;
  2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca prowadził lub prowadzi działalność w zakresie holowania i parkowania pojazdów w okresie co najmniej 6 miesięcy i przedłoży dokument, że niniejsze usługi były wykonywane w sposób należyty. Dokument powinien pochodzić od podmiotów, z którymi wykonawca współpracował albo współpracuje albo na rzecz których wykonywał lub wykonuje usługę holowania lub parkowania pojazdów. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługa wskazana w wykazie została wcześniej wykonana nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie;
  3. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi typu laweta do przewozu pojazdów do 3,5 tony, jednym pojazdem do holowania pojazdów do 7,5 tony i jednym pojazdem do holowania pojazdów powyżej 16 ton odpowiednio przystosowanym i wyposażonym w wyciągarkę i złoży ksero dowodów rejestracyjnych potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem (jeżeli z dowodów rejestracyjnych nie wynika własność- prawo do dysponowania w/w pojazdami) - posiada lub dysponuje parkingiem ogrodzonym, utwardzonym, oświetlonym, strzeżonym z całodobowym dozorem, zabezpieczonym przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i złoży stosowne oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu w/w parkingiem,  do wyżej wymienionych warunków wykonawca przedłoży na płycie CD zdjęcia posiadanych pojazdów do holowania i zdjęcia parkingu.
  4. Posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej usługi holowania i prowadzenia parkingu na kwotę nie niższą niż 100 000zł w stosunku rocznym i złoży dokument (polisę) potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia- o ile jest ubezpieczony. Albo złoży oświadczenie do oferty, że w przypadku wygrania przetargu zobowiąże się ubezpieczyć działalność na warunkach jak wyżej, a przed podpisaniem umowy na wykonywanie usługi holowania i parkowania okaże oryginał umowy ubezpieczenia.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. wypełniony kosztorys ofertowy  załącznik nr 1,
  2. wypełniony formularz ofertowy  załącznik nr 2,
  3. oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, załącznik nr 3,
  4. oświadczenie o dysponowaniu parkingiem, załącznik nr 4,
  5. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, załącznik nr 5,
  6. podpisany projekt umowy, załącznik nr 6,
  7. płyta CD ze zdjęciami posiadanych pojazdów do holowania i parkingu,
  8. kopia dokumentu potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  działalności gospodarczej, a w przypadku nie posiadania ubezpieczenia na dzień otwarcia ofert - złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do ubezpieczenia na warunkach określonych w SIWZ oraz w przypadku wygrania przetargu okazania dokumentu ubezpieczenia  przed podpisaniem umowy,
  9. kopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie holowania i parkowania  pojazdów w okresie co najmniej 6 miesięcy i przedłożenie dokumentu(ów), że  niniejsze usługi  były wykonywane w sposób należyty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługa wskazana w wykazie została wcześniej wykonana nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie.
  11. ksero dowodów rejestracyjnych potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem (jeżeli z dowodów rejestracyjnych nie wynika własność- prawo do dysponowania  w/w pojazdami).
 6. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1 z formularzem ofertowym – załącznik nr 2.
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 4 sierpnia 2021 r. do godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 10 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  4 sierpnia 2021 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 4.
 9. Warunki finansowania:
  1. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia następować będzie  w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni, wystawioną na Starostwo Powiatowe w Giżycku od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
  4. w przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu.
 11. Opis przygotowania oferty:
  Formularz ofertowy i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać: „Przetarg na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego”. Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
 12. Uwagi:
  Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Naczelnik Wydziału Komunikacji– Karol Obolewicz, tel. 087 428 59 58 wew. 50, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 
Załączniki do zamówienia:
 1. kosztorys ofertowy,  załącznik nr 1
 2. formularz ofertowy,  załącznik nr 2
 3. oświadczenie o dysponowaniu pojazdami, załącznik nr 3
 4. oświadczenie o dysponowaniu parkingiem, załącznik nr 4,
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, załącznik nr 5,
 6. projekt umowy, załącznik nr 6

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony