ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (UWAGA - zmiany!)Drukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (UWAGA - zmiany!)

Szczegóły informacji

Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (UWAGA - zmiany!)

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.21.2021

Termin składania ofert / wniosków: 2021-04-22 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: e-mailowo na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2021-04-08 przez Anna Bykowska

Treść:

                                                                                
Ogłoszenie
z dnia 07 kwietnia 2021 r.
w sprawie świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych.
 
 1. Zamawiający: Powiat Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl,
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   1. świadczenie usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
   2. termin wykonania zamówienia: od daty - zgodnie z harmonogramem z opisu przedmiotu zamówienia do 31 maja 2023 roku;
   3. dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz dostawa kart SIM;
  2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Termin i miejsce składania ofert:  do 19.04.2021 r. do godz. 1100   do 22.04.2021 r. do godz. 1300
  1. osobiście w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 10, lub
  2. przesłanie faxem na nr 87 428 55 06, lub
  3. pocztą elektroniczną na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 4. Warunki finansowania: Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie według stawek i abonamentów zaoferowanych przez Wykonawcę, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
 5. Kryteria oceny ofertnajniższa cena – 100 pkt. według formuły:
                                            Oferta z najniższą ceną
                                             ------------------------------------  x 100 pkt
                                             Oferta badana
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę wykonawcy, który zaproponuje najniższe stawki za oferowaną usługę. Ustalenie najkorzystniejszej oferty nastąpi wg przeliczenia określonego w tabelach z Formularza ofertowego.
 1. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy według wzoru, który stanowi Załącznik Nr 3 oraz formularza cenowego – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania, poprzez podpisanie ustalonych warunków w załączonych formularzach.
 2. Uwagi:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1. rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania;
   2. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
   3. wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne bądź budzą wątpliwości Zamawiającego;
   4. poprawienia omyłek rachunkowych
  2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Anna Bykowska, tel. 87 428 59 58 wew. 24, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@gizycko.starostwo.gov.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub telefonicznie: 087 428 59 58;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 66 kodeksu cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych";
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, lecz nie krócej niż przez 5 lat od stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w  ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo żądania ich sprostowania;
  3. prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;
 8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Formularz oferty
Załącznik nr 4 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-08 11:01:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 13:27:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 14:52:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony