ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu GiżyckiegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego

Szczegóły informacji

Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.10.2021

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-11 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: e-mailowo na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2021-02-04 przez Anna Bykowska

Treść:

 
Giżycko, 04.02.2021 r.
WO.272.3.10.2021                                                                                      
 
Ogłoszenie
z dnia 04 lutego 2021 r.
w sprawie sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego.
 
 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dwóch budynków Powiatu Giżyckiego:
  1. budynku  przy ul. Gen. J. Zajączka 2 (5 kondygnacji, kubatura 6018,0 m3, powierzchnia użytkowa 1 476,87 m2);
  2. budynku  przychodni lekarskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 (2 kondygnacje,  kubatura 10 526 m3, powierzchnia użytkowa 2 304,78 m2)
 3. Termin wykonania:
  Sporządzenia Świadectw Charakterystyki Energetycznej w terminie do 12 marca 2021 r.
 4. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  1. powinni spełniać następujące, w/g załącznika nr 2, warunki:
  2. posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
   1. posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  3. powinni złożyć aktualne dokumenty uprawniające do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2;
  2. aktualne dokumenty uprawniające do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.
 6. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 11 lutego 2021 r. do godz. 1300 e-mailowo na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  11 lutego 2021 r. godz. 1315 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 16.
 9. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 8451862251
   PŁATNIK:     Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
  3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywać zapłaty musi być zgłoszony do wykazu kont bankowych w Urzędzie Skarbowym pod rygorem odmowy zapłaty.
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
  4. w przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu;
  5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaproponowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków ogłoszenia.
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – rysunki elewacji budynków;
 2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. załącznik nr 3 – projekt umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-04 15:29:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-04 15:31:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12 11:28:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony