ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.7.2021

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-05 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 10

Ogłoszono dnia: 2021-01-21 przez Anna Bykowska

Treść:

WO.272.3.7.2021                                                                                        
 
Ogłoszenie
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie dostawy artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 701  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. część I: Dostawa artykułów biurowych bardzo dobrej jakości o rozpoczynającym się terminie przydatności do użytku (fabrycznie nowych), w ilościach oraz standardzie określonym w Załączniku Nr 1, druk nr 1, 2, 3, 4 i 5 do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego tj.:
   1. do pok. 8 na parterze w budynku przy Al. 1 Maja 14 (materiały określone na druku nr 1, 4);
   2. do magazynu usytuowanego na poziomie 0 w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 (materiały określone na druku nr 2);
   3. do pok. 301 na III piętrze w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 (materiały określone na druku nr 3);
   4. do budynku na ul Smętka 5 z wejściem od strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (materiały określone na druku nr 5);
  2. część II: Dostawa tuszy i tonerów bardzo dobrej jakości o rozpoczynającym się terminie przydatności do użytku, w ilościach oraz standardzie określonym w Załączniku nr 1, druk 6 na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.: na II piętro w budynku przy Al. 1 Maja 14.
Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie wszystkich części lub wybranych części: I lub II.
 1. Termin wykonania:
  1. część I: Dostawa artykułów biurowych nastąpi w transzach w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, pierwsza transza w ciągu 14 dni od podpisania umowy;
  2. część II: Dostawa tuszy i tonerów w ciągu 14 dni od podpisania umowy. O ile zajdzie taka potrzeba Zamawiający może złożyć zapotrzebowanie na dostawę w transzach.
 2. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  1. powinni spełniać następujące, w/g załącznika nr 2, warunki:
   1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
  2. zobowiązani są złożyć próbki niektórych materiałów w celu określenia jakości oferowanego produktu:
   • cienkopis;
   • długopis na sprężynce;
   • długopis żelowy;
   • dziurkacz na co najmniej 25 kartek;
   • dziurkacz na co najmniej 40 kartek;
   • dziurkacz na co najmniej 50 kartek;
   • gumka do ścierania;
   • klej w sztyfcie;
   • korektor w długopisie;
   • korektor w taśmie;
   • koszulka A4;
   • marker – foliopis;
   • ołówek;
   • ołówek automatyczny;
   • papier ksero A4 90g/m2;
   • poduszka do stempli;
   • taśma klejąca usuwalna z każdej powierzchni;
   • temperówka;
   • zakładka indeksująca;
   • zakreślacz;
   • zszywacz do co najmniej 40 kartek;
   • zszywacz do co najmniej 25 kartek;
   • grafit do ołówka automatycznego
    jakie Wykonawca oferuje Zamawiającemu do niniejszego zamówienia. Zamawiający zatrzyma próbki materiałów biurowych Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do czasu dostawy artykułów biurowych, w celu porównania przedstawionych próbek z dostarczonymi materiałami biurowymi.
  3. zobowiązani są dostarczyć materiały biurowe oraz tusze i tonery w zamówieniu uzupełniającym według cen jednostkowych zaproponowanych w złożonej ofercie do zamówienia podstawowego;
  4. zobowiązani są do bezpłatnego odbioru zużytych tonerów z siedziby Zamawiającego.
 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
  1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za daną część zamówienia i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (standardy, jakość, termin przydatności, itp.);
  2. cena obejmuje zakup, dostarczenie i wniesienie towaru do siedziby Zamawiającego na wskazane miejsce. W przypadku zaniechania wniesienia przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w zakresie części I i w wysokości 1% wynagrodzenia brutto w zakresie części II.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 05 lutego 2021 r. do godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 10.
 6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  05 lutego 2021 r. godz. 1315 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 16.
 7. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia za dostawę (transze) nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 8451862251
   PŁATNIK:     Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
  3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywać zapłaty musi być zgłoszony do wykazu kont bankowych w Urzędzie Skarbowym pod rygorem odmowy zapłaty.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 35% wartości zamówienia podstawowego dotyczącego każdej części wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym złożonym do niniejszego postępowania.
 8. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie;
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
  3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę;
  4. w przypadku wątpliwości ze złożonymi dokumentami Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentu;
  5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaproponowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków ogłoszenia, w tym nie będzie fabrycznie nowy, nie będzie bardzo dobrej jakości, o rozpoczynającym się terminie przydatności do użytku i nie będzie spełniać swojej funkcji użytkowej.
 9. Opis przygotowania oferty:
  Formularz ofertowy i oświadczenia powinny być podpisane przez uprawnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać: „OFERTA: część I – artykuły biurowe 2021”, „OFERTA: część II – tusze i tonery 2021”, Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 7. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do adresata.
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1, druk nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – opis przedmiotu zamówienia;
 2. załącznik nr 2 – druk oferty wraz z oświadczeniem
 3. załącznik nr 3 – projekt umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-22 11:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-22 11:15:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10 14:49:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony