ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (usługi społeczne)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.2.5.2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-23 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 10

Ogłoszono dnia: 2020-11-05 przez Anna Bykowska

Treść:

 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku
  11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
  tel.: 87 428 59 58
  e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
  strona internetowa BIP: http://bip.powiatgizycki.pl
   
 2. Tryb i oznaczenie postępowania
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” i zostało oznaczone znakiem WO.272.2.5.2020, na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
  Usługi pocztowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.
   
 3. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Starostwa Powiatowego w Giżycku.
  Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
  64110000-0 Usługi pocztowe,
  64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów,
  64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
   
 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
  Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
   
 5. Opis sposobu przygotowania ofert
  1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Pzp.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  6. Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
  7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
  9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
  10. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych.
  12. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.
  13. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
    
 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
  2. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania, natomiast oferty przesłane droga elektroniczną nie będą rozpatrywane.
  3. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie.
  4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat (pokój nr 10) nie później niż do godziny 12:00 dnia 23 listopada 2020 r.
  5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie traktowana jako koperta zewnętrzna). Kopertę zewnętrzną należy opisać: „Oferta - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku” - nie otwierać przed dniem 23 listopada 2020 r., godz. 12:15. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.
  6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. 17 (parter).
    
 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień ppkt 2) i ppkt 3).
  2. Ofertę wraz z załącznikami, uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu i ustawie Pzp, Wykonawca składa w formie pisemnej.
  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
    
 8. Termin związania ofertą.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-05 14:45:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-05 14:50:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 15:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony