ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Szczegóły informacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 606370-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-18 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 10

Ogłoszono dnia: 2020-11-04 przez Karol Obolewicz

Treść:

Ogłoszenie nr 606370-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
Zarząd Powiatu w Giżycku: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4285958 w. 27, e-mail naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl,
Adres strony internetowej (URL): bip.powiatgizycki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):  bip.powiatgizycki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatgizycki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pok. nr 10
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: WK.272.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Giżycku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
II.5) Główny kod CPV: 34928472-7
Dodatkowe kody CPV:  30195000-2
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2023-12-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zaświadczenie wystawione przez właściwego marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a, 75aa i 75 ac z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110, ze zm.).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum dwie dostawy tablic rejestracyjnych, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto każde.
Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia, czyli musi wynikać z jednostkowej umowy. Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów wystawionych przez odbiorcę dostawi. W przypadku dostaw nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w pkt. 1 ppkt. 1.) Części II SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 1 ppkt. 2) Części II SIWZ (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) Części II SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wykonawcy są zobowiązani złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
- zaświadczenie wystawione przez właściwego marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a, 75aa i 75 ac z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.).
- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
- cena:        60,00
- gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-18, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Obolewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 13:59:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-04 15:09:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-25 15:26:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony