ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.

Status: ogłoszony

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starosta Giżycki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WSO.0272.2.2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-24 15:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 10

Ogłoszono dnia: 2020-08-12 przez Krzysztof Paternoga

Treść:

STAROSTA GIŻYCKI
działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 ze zm.) ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz.U. z 1961 r. nr 39, poz. 202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 463 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019r. poz. 1085 t.j.).
  2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt 1.
 2. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego, na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku lub innych upoważnionych instytucji.
  2. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy.
  3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
   1. spełnia jeden z poniższych warunków:
    1. posiada status podmiotu leczniczego i zapewni stały dostęp do lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia;
    2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia, przy założeniu że czas realizacji usługi wynosi do 12 godzin od momentu wezwania;
   2. zapewnia dostępność numeru telefonicznego, pod którym Komenda Powiatowa Policji w Giżycku będzie mogła dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.
  4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Wykonawców.
  5. W przypadku niemożności wykonania usługi do 12 godzin od chwili wezwania przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Giżycku Usługobiorca zapewni zastępstwo celem wystawienia karty zgonu przez inną osobę posiadającą uprawnienia zgodnie z Rozdziałem II. pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. 
  6. Termin realizacji zamówienia:
   - od dnia zawarcia stosownej umowy do 31.08.2023 r.
  7. Zastrzega się, że umowa wygaśnie przed upływem terminu wskazanego w Rozdziale II pkt. 6 w przypadku wejścia w życie przepisów prawa w sprawie organizacji usług koronera i przejęcie wykonania tego zadania przez inny podmiot.
  8. Termin i sposób zapłaty:
   1. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty wykonania czynności, o których mowa w Rozdziale I pkt 1 niniejszego zaproszenia wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT lub rachunek wraz z załącznikiem potwierdzającym wykonanie usługi (zał. do umowy);
   2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z załącznikiem potwierdzającym wykonanie usługi (zał. do umowy).
 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
  2. W formularzu oferty Oferent określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie przyczyny zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
  3. Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie lub elektronicznie. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Oferenta, i zaadresować do zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko oraz opisana: „OFERTA – wystawianie karty zgonu.”
  4. Ofertę można również złożyć poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy rozwoj@gizycko.starostwo.gov.pl wraz ze zwrotnym numerem telefonu oferenta. Przyjęcie oferty zostanie potwierdzone telefonicznie na wskazany numer telefonu oraz elektronicznie w odpowiedzi na przesłany e-mail.
  5. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14; 11‑500 Giżycko (sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu) lub przesłać pocztą elektroniczną zachowując wskazany powyżej termin.
  6. Za kompletność oferty odpowiada Oferent.
  7. Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 27 sierpnia do godz. 12:30.
  8. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.
 4. PRZEDMIOT OCENY
  Przedmiotem oceny ofert będzie:
  1. jednostkowy koszt brutto za stwierdzenie, ustalenie przyczyny zgonu i wystawienie karty zgonu;
  2. spełnienie warunków określonych w pkt. II niniejszego zapytania.
 
Publikacja niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę Giżyckiego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
 
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl ; telefonicznie: 87 428 59 58
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl ; telefonicznie: 87 428 59 58
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego";
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1429);
   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
   • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
    • prawo żądania ich sprostowania,
    • prawo ograniczenia ich przetwarzania.
   • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
   • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
  2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
  3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze Wykonawcy, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty oraz prowadzić z nim negocjacje cenowe.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 — Projekt umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Paternoga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-12 12:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-12 12:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12 15:00:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony