ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Giżycku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.20.2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-03-20 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 13

Ogłoszono dnia: 2020-03-12 przez Anna Bykowska

Treść:

Ogłoszenie
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie dostawy sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Giżycku
 
Na podstawie art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: informatyk@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego z aktualnej produkcji 2020 r., wymienionego w załączniku nr 1 do budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14, do pokoju nr 224 A na II piętrze (winda w budynku od poziomu 0 do I piętra);
  2. zamawiany sprzęt komputerowy z aktualnej produkcji 2020 r. musi być nowy, nieużywany, bardzo dobrej jakości i funkcjonalności;
  3. wskazane parametry techniczne sprzętu komputerowego są parametrami minimalnymi i Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. Jednakże Wykonawca oferując przedmiot zamówienia opcjonalnie może zaproponować sprzęt o wyższych parametrach technicznych od podanych w warunkach zamówienia.
 3. Termin wykonania:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy;
 4. Opis warunków udziału:
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać następujące określone w załączniku nr 3 warunki, tj.:
  1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  2. posiadać zdolność  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  3. posiadać zdolność w zakresie sytuacji technicznej i zawodowej;
   oraz wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 i załącznik nr 2a;
  2. oświadczenie – załącznik nr 3;
 6. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1).
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 20 marca 2020 r. (piatek) do godz. 1000:
  1. osobiście lub przez operatora pocztowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13;
  2. drogą elektroniczną na adres: informatyk@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów). W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, dostarczyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.
 8. Termin i miejsce rozpatrywania ofert:
  20.03.2020 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 16.
 9. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego;
  3. faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK:      Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
 10. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
   1. złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
   2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
   3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt.2;
  2. w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
  3. oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.
 11. Dodatkowe informacje:
  1. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy;
  2. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
 2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
 3. załącznik nr 2a – formularz ofertowy – szczegóły techniczne oferowanego sprzętu;
 4. załącznik nr 3 – oświadczenie;
 5. załącznik nr 4 – projekt umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 15:34:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 15:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 14:39:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony