ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły informacji

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zarząd Powiatu Giżyckiego

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 625434-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-11-28 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: sekretariat Starostwa Powiatowego w Giżycku (pokój nr 13), Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Ogłoszono dnia: 2019-11-20 przez Anna Bykowska

Treść:

Ogłoszenie nr 625434-N-2019 z dnia 2019-11-20 r.
 
Zarząd Powiatu w Giżycku: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Giżycku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. 1 Maja  14 , 11-500  Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4285958 w. 27, e-mail naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl,
Adres strony internetowej (URL): bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pok. nr 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Numer referencyjny: WO.272.2.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 8 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 329,49 kWh w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV: 09310000-5, 65310000-9
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: - posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz -posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, to posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Formularz oferty wraz z formularzem cenowym (Załącznik nr 2)
- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę jednostkowej ceny za 1 kWh m.in. w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub, - ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym - zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. Zamawiający dopuszcza zmianę stawek i cen za usługi dystrybucji, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany stawek i opłat w Taryfie OSD w okresie trwania niniejszej umowy, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 09:38:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 09:55:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 10:55:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony