ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont pomieszczeń w budynku przy Alei 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont pomieszczeń w budynku przy Alei 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2

Szczegóły informacji

Remont pomieszczeń w budynku przy Alei 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2

Status: rozstrzygnięty

Tryb: z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia:

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Nr UZP: 4463 - 2012

Ogłoszono dnia: 2012-01-04 przez Małgorzata Jasińska

Treść:

Giżycko: Remont pomieszczeń w budynku przy Alei 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2
Numer ogłoszenia: 4463 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4285958, faks 087 4285506.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku przy Alei 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pokoi w budynku przy Alej 1 Maja 14 nr 208, 208 a, 209, 210, 211, 212 - II piętro a. malowaniu ścian(kolor) i sufitów na biało, b. malowaniu drzwi i ościeżnic ( brąz), wymiana klamek z szyldami, c. usunięciu starych zamków, d. montażu nowych gniazd elektrycznych- podwójnych i włączników, e. montażu ościeżnicy stalowej (90) i wymiana drzwi na nowe,(1 szt.) f. wymianie listew przyściennych dobrze mocowanych, a. zabudowa płytami kartonowo-gipsowymi wraz z ociepleniem, oraz remoncie dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 2 a. odbicie i uzupełnienie tynków, b. malowaniu ścian i sufitów, c. montaż poręczy na klatce schodowej do piwnicy, d. przeniesienie opraw oświetleniowych na nowe miejsce, e. montaż kratki wentylacyjnej, f. malowanie drzwi, g. montaż nowych drzwi, h. założenie klamek z szyldami i zamków, i. wykonanie drzwiczek do otworu w kominie, j. zbicie fragmentu glazury w kotłowni i ułożenie nowej, k. czyszczenie i zabezpieczenie podciągów stalowych, l. ocieplenie przewodu wentylacyjnego kotłowni, m. zamurowanie otworu po drzwiach, otynkowanie i pomalowanie,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henryk Kaczyński - Zakład Ogólnobudowlany, ul. Antonowska 29, 11-500 Giżycko, ul. Antonowska 29, 11-500 Giżycko, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14875,35

 • Oferta z najniższą ceną: 14875,35 / Oferta z najwyższą ceną: 14875,35

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Po przeprowadzonych negocjacjach, w odpowiedzi na przyjęte warunki udziału w postępowania na wykonanie zamówień uzupełniających dotyczących remontu pomieszczeń w budynku przy Alej 1 Maja 14 i przy ul. Wyzwolenia 2 udzielono zamówień uzupełniających - z wolnej ręki stanowiących 39,77% zamówienia podstawowego. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu jak i SIWZ przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono 16 sierpnia 2011 roku (WO.272.1.3.2011)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-05 14:28:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-05 14:29:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-05 14:29:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony