ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: zakup i dostawa do Starostwa Powiatowego w Giżycku serwera rack i UPS-aDrukuj informację Zamówienie publiczne: zakup i dostawa do Starostwa Powiatowego w Giżycku serwera rack i UPS-a

Szczegóły informacji

zakup i dostawa do Starostwa Powiatowego w Giżycku serwera rack i UPS-a

Status: rozstrzygnięty

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2008-11-14 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

Starostwo Powiatowe w Giżycku na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego ogłasza przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w terminie do 19 grudnia 2008 roku.

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa do Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14:

  1. serwera

  2. UPS

 2. w terminie do dnia 19 grudnia 2008 r.
  Wymagania techniczne i standardy jakościowe określone zostały w załączniku Nr 1 do specyfikacji.

 3. O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

  1. złożą formularz ofertowy (druk Nr 1)

  2. złożą oświadczenia (druk Nr 2)

   • że są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz do występowania w obrocie prawnym,

   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  3. złożą podpisany projekt umowy (druk Nr 3).

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Informatyk Starostwa Powiatowego Sławomir Maculewicz, (87)4285958 wew. 35, e-mail: informatyk@gizycko.starostwo.gov.pl

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2008 r. o godz. 1115 w pokoju Nr 210 Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14. Otwarcie ofert jest jawne.

 7. Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych formularzy, oświadczeń, lub nie spełnią innych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji podlegają wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona.

 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu.

  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko
  PRZETARG –SERWER”

 9. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w terminie do dnia 21 listopada 2008 r. do godz. 1100.
 10. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

 12. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

 13. Umowa zostanie zawarta w złotych polskich na kwotę brutto.

 14. Dostawca składając ofertę może zastrzec, że informacje w niej zawarte stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z wyjątkiem nazwy firmy, jej adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 09:31:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 09:34:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-25 10:33:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony