ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik ds. ewidencji gruntów i budynków

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Data udostępnienia: 2022-06-22

Ogłoszono dnia: 2022-06-22

Termin składania dokumentów: 2022-07-04 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.5.2022

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku  o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia lub pokrewne,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe: geodezja i kartografia,
 2. preferowane doświadczenie – co najmniej 2 lata stażu pracy w wykonawstwie geodezyjnym lub służbie geodezyjnej i kartograficznej,
 3. preferowane posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (art.43 pkt 1 i/lub 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne),
 4. praktyczna umiejętność obsługi programów EWMAPA i EWOPIS, OŚRODEK w wersjach dla WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego,
 6. komunikatywność, otwartość,
 7. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 8. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, na podstawie przekazanych staroście dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
 2. Przygotowywanie i przesyłanie zawiadomień o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków do odpowiednich osób i organów.
 3. Weryfikowanie i doprowadzanie do zgodności stwierdzonych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i częścią graficzną baz danych, w oparciu o materiały i zbiory danych znajdujące się w zasobie oraz materiały i zbiory danych pozyskane do zasobu w wyniku współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.
 4. Gromadzenie danych w rejestrze cen nieruchomości.
 5. Badanie i aktualizacja wpisów w dziale I ksiąg wieczystych zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji, w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków.
 7. Wydawanie osobom uprawnionym wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie kopii map ewidencyjnych, zbiorów danych oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Obsługa klientów w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w tym udzielanie informacji z prowadzonych baz danych ewidencyjnych.
 9. Wydawanie zaświadczeń z danych operatu ewidencji gruntów i budynków.
 10. Naliczanie i egzekwowanie opłat za udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, w tym wydawanie wypisów i wyrysów oraz innych materiałów zasobu (wystawianie dokumentu obliczenia opłaty oraz licencji).
 11. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na pierwszym piętrze 5 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy na 3 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 29 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, możliwość awansowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym*)
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii*),
 8. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.”*) Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*) 
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-04 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia  4 lipca 2022 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia  4 lipca 2022 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgizycki.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju 16. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 530), jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję naborową. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może  zostać odwołana w dowolnym czasie.

   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych          
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego powyżej.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych   
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania  kopii tych danych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo żądania ich usunięcia,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo wniesienia skargi    
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 8. Konsekwencje niepodania danych osobowych 
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji       
  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska-Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 15:24:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 15:48:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-05 14:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)