ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PORE.1.9.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: PORE.1.9.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Data udostępnienia: 2022-09-13

Ogłoszono dnia: 2022-09-13

Termin składania dokumentów: 2022-09-23 12:00:00

Nr ogłoszenia: PORE.1.9.2022

Zlecający: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. wykształcenie wyższe  oraz przygotowanie w zakresie rachunkowości;
 4. przygotowanie do zarządzania projektami;
 5. obsługa programów komputerowych  SIO, PUMA ZETO, K2;
 6. znajomość języków obcych (j. angielski);
 7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera; programy Microsoft Office, Excel, Progman , ZUS – PUE, poczta elektroniczna, bazy danych;
 2. komunikatywność i otwartość;
 3. rzetelność, skrupulatność i sumienność;
 4. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie  dokumentów przygotowanych przez pracowników pedagogicznych,
 2. Prowadzenie dokumentacji  wynikającej z potrzeb placówki: terminarze, dzienniki frekwencji
 3. Sprawozdawczość GUS, ZUS
 4. Obsługa interesantów zgodnie ze standartami placówki,
 5. Obsługa programu do tworzenia arkusza organizacyjnego  oraz baz danych klientów PP-P  Zuziak, Progman, 
 6. Prowadzenie spraw kadrowych: kartoteki frekwencji, listy obecności, umowy i świadectwa pracy, badania profilaktyczne,
 7. Prowadzenie spraw związanych z BHP: rejestr szkoleń wstępnych i kontrolnych, kartoteki przydziału odzieży ochronnej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze, przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Ma charakter indywidualny, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z interesantami częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca wymaga znajomości przepisów prawa, dobrej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, fax.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
  2. dodatek za wieloletnią pracę;
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  5. możliwość awansowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-23 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze – referent administracyjny".
c. Miejsce:
Siedziba Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko – pokój 11.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiatgizycki.pl/ zakładka: Nabór na wolne stanowiska).
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji  ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko tel. 87 428 33 15  adres e-mail: sekretariat@poregizycko.pl
Przestrzeganie zasad ochony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Hanna Drączkowska, email:hanna.draczkowska@gptogatus.pl
 
:
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]- tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku kiedy zakres podanych przez Panią danych jest szerszy niż ten określony w Kodeksie Pracy.
 2. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 3. Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie trwale usunięty, chyba że kandydat wyrazi wolę na przechowywanie kwestionariusza osobowego przez okres dłuższy w celach przyszłych rekrutacji.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych (co jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji), ograniczenia przetwarzania.
 5. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego.
 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Giedziuszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-13 13:34:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 13:39:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 13:39:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony