ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.6.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.6.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku

Data udostępnienia: 2021-09-15

Ogłoszono dnia: 2021-09-15

Termin składania dokumentów: 2021-09-27 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.6.2021

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku  o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe - budownictwo lub pokrewne,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 6. nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
 2. doświadczenie – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej
 3. preferowana - praktyczna umiejętność obsługi programów EWMAPA i EWOPIS, w wersjach dla WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE, EZD,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
 9. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
 2. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrów decyzji, rejestru korespondencji oraz spisów spraw wg rzeczowego wykazu akt;
 3. przygotowanie projektów decyzji zmieniających;
 4. przyjmowanie dokumentów wpływających do Wydziału;
 5. przygotowanie postępowania egzekucyjnego dla wzniesionych obiektów tymczasowych na okres 120 dni, a nie rozebranych w zgłoszonym terminie;
 6. przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
 7. przygotowanie projektów zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 8. przygotowanie projektów zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym lokali i domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
 9. współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
 10. udzielanie informacji interesantom

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na trzecim piętrze 5 kondygnacyjnego budynku zlokalizowanego w Giżycku, ul. Gen. Józefa Zajączka 2. Pokój przeznaczony do pracy na 3 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 37 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.  

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym*)
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii*),
 8. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
  Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”*)
   
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-27 10:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 27 września 2021 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym  w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgizycki.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju 16. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282), jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję naborową.
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może  zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego powyżej.
 2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  
 3. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania  kopii tych danych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo żądania ich usunięcia,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo wniesienia skargi 
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych 
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska-Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-15 15:08:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-15 15:20:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27 15:51:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony