ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WO.210.4.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.4.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: urzędnik ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Data udostępnienia: 2021-07-26

Ogłoszono dnia: 2021-07-26

Termin składania dokumentów: 2021-08-06 10:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.4.2021

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku  o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe w co najmniej jednej specjalności: gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, prawo,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie – preferowane co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej,
 2. preferowana - praktyczna umiejętność obsługi programów EWMAPA i EWOPIS w wersjach dla WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
 8. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in.:
  1. zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
   • sprzedaż nieruchomości,
   • przekazywanie lasom państwowym lasów,
   • przekazywanie lasom państwowym gruntów pod zalesienie,
   • dzierżawa gruntów Skarbu Państwa,
   • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
  2. zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa
 2. Nieodpłatne przyznawanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwa w zamian za rentę lub ich spadkobiercom.
 3. Scalenie i wymiana gruntów.
 4. Ochrona gruntów rolnych i leśnych:
  1. zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  2. nakładanie kar za samowolne wyłączenie  gruntów z produkcji rolnej,
  3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych
 5. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 6. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na pierwszym piętrze 5 kondygnacyjnego budynku. Pokój przeznaczony do pracy na 2 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 20,50 m2. Obiekt nie posiada windy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”,
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. możliwość awansowania.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z kwestionariuszem osobowym, wzór którego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*),
 6. oświadczenie - klauzula o treści „W przypadku załączenia do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…) - „RODO”, zawierające dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.”*)
  Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*) 
*)  Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-06 10:00:00
b. Sposób:
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgizycki.pl).
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W tym terminie dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Starostwie Powiatowym w pokoju 16. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl
  • telefonicznie: 87 428 59 58
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może  zostać odwołana w dowolnym czasie.
   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych          
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego powyżej.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych   
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania  kopii tych danych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo żądania ich usunięcia,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo wniesienia skargi    
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 8. Konsekwencje niepodania danych osobowych 
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji       
  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Bylczyńska-Kintop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-26 14:29:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-26 15:00:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19 14:27:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony