ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.1.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: PZOSiPO.1100.1.1.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Data udostępnienia: 2021-04-06

Ogłoszono dnia: 2021-04-06

Termin składania dokumentów: 2021-04-16 12:00:00

Nr ogłoszenia: PZOSiPO.1100.1.1.2021

Zlecający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe (preferowane ekonomiczne);
 4. co najmniej roczny staż pracy w księgowości (preferowany staż pracy w księgowości budżetowej);
 5. znajomość przepisów regulujących zasady finansowania jednostek budżetowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych;
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera;
 2. komunikatywność i otwartość;
 3. rzetelność, skrupulatność i sumienność;
 4. umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o zakładowy plan kont i klasyfikację budżetową zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 2. kompletowanie dokumentów księgowych i ich należyte przechowywanie;
 3. kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 4. dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z decyzją dyrektora jednostki;
 5. dokonywanie zapłaty faktur z tytułu zakupu towarów lub usług po uprzednim zatwierdzeniu wydatku przez dyrektora jednostki oraz głównego księgowego;
 6. sporządzenie wewnętrznych dokumentów: polecenie księgowania PK, zestawienia faktur lub rachunków;
 7. kontrola wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym;
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 9. sporządzenie rocznych wydruków urządzeń księgowych w celach archiwizacyjnych;
 10. sporządzanie listy płac;
 11. naliczanie i przekazywanie do ZUS należnych składek zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 12. naliczanie i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 13. sporządzenie wszelkich sprawozdań dotyczących wypłat wynagrodzeń – sprawozdania GUS, rozliczenia podatku PIT-4, PIT-11, PIT-8, PIT-40;
 14. sporządzenie zaświadczeń o dochodach pracowników;
 15. sporządzenie zaświadczeń Rp-7 dla celów emerytalnych i rentowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na parterze, przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Ma charakter indywidualny, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca wymaga znajomości przepisów prawa, dobrej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, fax.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  1. wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
  2. dodatek za wieloletnią pracę;
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  4. uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  5. możliwość awansowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej przystępującej do konkursu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-04-16 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze - księgowego”. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z Covid 19, uprzejmie prosimy o pozostawianie ofert w skrzynce pocztowej Zespołu, znajdującej się na ścianie budynku przed wejściem do siedziby PZOSiPO (wejście od strony Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku).
Termin: 16 kwietnia 2021 r., godz. 12.00.
c. Miejsce:
Siedziba Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku przy ul. Smętka 7 11-500 Giżycko, tel. kontaktowy: 87 429 94 35.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiatgizycki.pl/ zakładka: Nabór na wolne stanowiska).
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel. 87 429 94 34
adres e-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 
 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]- tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku kiedy zakres podanych przez Panią danych jest szerszy niż ten określony w Kodeksie Pracy.
 3. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie trwale usunięty, chyba że kandydat wyrazi wolę na przechowywanie kwestionariusza osobowego przez okres dłuższy w celach przyszłych rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych (co jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji), ograniczenia przetwarzania.
 6. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego.
 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 15:16:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 15:25:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 15:25:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony