ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na przetwarzanie odpadówDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Szczegóły informacji

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-04-09 08:58:42

Termin załatwienia

1. Nie później niż w ciągu 1 - miesiąca w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego. 2. Nie później niż w ciągu 2- miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (pokój 221) w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Telefon kontaktowy

087 428 59 58 w. 54

Adres e-mail

srodowisko3@gizycko.starostwo.gov.pl

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów.
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, z podaniem ich kodów.
 3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania, w okresie roku.
 4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów (należy wskazać adres zakładu – obiektu i powierzchnię działki geodezyjnej, na której będą zbierane odpady).
 5. Wskazanie:
  a)    miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (szczegółowy opis + mapa, szkic z zaznaczonymi miejscami magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów).
  b)    maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
  c)    największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  d)    całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej.
 7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska (m.in.:
  a)    informację o tytule prawnym wnioskodawcy do terenu, na którym magazynuje, przetwarza odpady;
  b)    informację o dokumentach potwierdzających, że przetwarzanie odpadów zlokalizowano zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (informacja o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego – decyzja o warunkach zabudowy);
  c)    informację o dokumentach określających funkcję obiektu budowlanego, potwierdzających możliwość prowadzenia w tym obiekcie przetwarzania odpadów tj. informacja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub informacja o przyjętym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego).
 8. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (w tym czas, na jaki ma być wydane zewolenie).
 9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.
 10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
 11. Informacje dotyczące:
  a)    minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
  b)    środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,
  c)    sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  d)    dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 12. Informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dotyczące:
  a)    właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i biologicznych odpadów,
  b)    toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów,
  c)    akumulowania i biotransformacji składników odpadów w organizmach żywych lub osadach,
  d)    podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi,
  e)    położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów,
  f)    sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów,
  g)    środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.
 13. Informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o odpadach – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków tj.:
  a)     informację o metodzie recyklingu statków,
  b)    informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków,
  c)    informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
  d)    informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako sumę masy statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013.
 14. Proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnego wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.
  1).    Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
  a)    decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
  b)    obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5
  – w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.
  2).    Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń roszczeń nie dotyczy:
  -    odpadów obojętnych określonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277),
  -    odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na skladowisku odpadów obojętnych, określonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na skadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277),
  -    popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych  niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
  3).    Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.
  Stawki zabezpieczenia roszczeń wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń  (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).
  4).    Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji  ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
  5).    W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 18, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.
  6).    W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa:
  -    upoważniona do gwarantowania długu celnego;
  -    mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 15. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Załączniki do wniosku:
 
1.    Zaświadczenie o niekaralności:
a)    posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b)    wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
-    za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
2.    Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
3.    Oświadczenie o niekaralności:
a)    posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b)    wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
-    lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.
4.    Oświadczenie, że w stosunku do:
a)    posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b)    posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-    w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
5.    Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a)    w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b)    któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę                150 000 zł
-    za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6.    Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, o ile jest wymagana (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem, np. przez Organ wydający).
7.    Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej wykonany przez:
a)    rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
b)    osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, czyli osobę posiadającą tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, lub która ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego) – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta
(z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne; niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa załącznik nr 2a do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
8.    Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach na które przysługuje zażalenie.
Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:
1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,   
    albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.
Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne; niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa załącznik nr 2a do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
9.    Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane będą odpady, a w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1, z zastrzeżeniem art. 41b ust. 2, 3, 4 ustawy o odpadach tj.:
a)    ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania,
b)    umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości,
c)    ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
10.    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem, np. przez Organ wydający
11.    Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
12.    Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się zaświadczenie o zgodności z wymogami, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach  tj.: zaświadczenie o zgodności z wymogami, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b–j rozporządzenia 1257/2013, wydane przez uznaną organizację upoważnioną zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137, 1669 i 2245), wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
13.    Oryginał dowodu wniesienia należnej opłaty skarbowej (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu).
14.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 
 
Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 
(1) Załącznik Nr 1 do ustawy o odpadach

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU
R1  Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (*)
R2  Odzysk/regeneracja rozpuszczalników
R3  Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym: kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) (**)
R4  Recykling lub odzysk metali i związków metali
R5  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***)
R6  Regeneracja kwasów lub zasad
R7  Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
R 8 Odzysk składników z katalizatorów
R9  Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (****)
R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
____________________
(*)    Pozycja obejmuje również obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest równa lub większa niż:
    -    0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r.,
    -    0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
przy zastosowaniu następującego wzoru:
        Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
gdzie:
        Ep     -    oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok),
        Ef    -    oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok),
        Ew    -    oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok),
        Ei     -    oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef (GJ/rok),
        0,97    -    jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i promieniowanie.
        Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów.
(**)    Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
(***)    Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
(****)    Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11


Załącznik Nr 2 do ustawy o odpadach

D1  Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)
D2  Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)
D3  Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)
D4  Retencja powierzchnia (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, na poletkach osadowych lub lagunach itd.)
D5  Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)
D6  Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów
D7  Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz
D8  Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12
D9  Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)
D10  Przekształcanie termiczne na lądzie
D11  Przekształcanie termiczne na morzu (*)
D12  Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)
D13  Sporządzania mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12 (**)
D14  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D13
D15  Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
___________________
(*) Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji międzynarodowych.
(**) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, w tym wstępna obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja przed poddaniem któremukolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie – 616 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) - część III ust. 43c pkt b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
•    50 % stawki określonej od zezwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności,100% jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - część III ust. 46  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia - art. 6 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o opłacie skarbowej

UWAGA!!!
Przelew opłaty skarbowej drogą elektroniczną powinien zawierać w tytule: przedmiot i tytuł opłaty tj.: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów; w przypadku udzielonego pełnomocnictwa: opłata skarbowa od pełnomocnictwa załączonego do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Tryb odwoławczy

 • Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez Starostę Giżyckiego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.

Uwagi

 
 1. Poprzez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
  Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska nie stosuje się gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia.
 3. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.
  Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia).
 4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach - zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.
We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami - należy wykazać, że zostaną spełnione warunki określone dla takiego przetwarzania (odzysku odpadów) w wymienionych niżej rozporządzeniach.
 
Ustawa dopuszcza:
-  prowadzenie odzysku za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 1 do ustawy (tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) - warunki takiego odzysku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132),
-  prowadzenie odzysku odpadów w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach - poza instalacjami lub urządzeniami tylko w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796).
 

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
•    Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia roszczeń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Potomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-09 08:49:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Maciejczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-09 08:58:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27 12:38:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony