ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VI.53.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-06 10:54:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VI.53.2015
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr II.23.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.741.602 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 64.626.006 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.115.596 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 72.731.050 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 65.261.327 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.469.723 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 989.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 989.448 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 3.148.764 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 989.448 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Objaśnienia do Uchwały Nr VI.53.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy planowanych do realizacji wspólnych robót drogowych:

 1. z Gminą Ryn:
  - przebudowa dr.pow.1728N Jeziorko – Tros - plan wydatków: 269.356 zł, z tego 109.356 zł dotacja z gminy i 160.000 zł środki własne powiatu;
 2. z Gminą Wydminy:
  - budowa kładki dla pieszych dr.pow.1740N w m. Gawliki Wlk.- plan wydatków: 52.462 zł, z tego 20.000 zł dotacja z gminy i 32.462 zł środki własne powiatu (pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Przebudowa dr.pow.1712N ul. Składowa w m. Wydminy”),
  - remont dr. pow. nr 1712N Wydminy-Siemionki w m. Siemionki – plan wydatków: 130.000 zł, z tego 30.000 zł z gminy i 100.000 zł środki własne powiatu;
 3. z Gminą Miejską Giżycko:
  - przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Białostockiej – plan wydatków: 180.867 zł – środki z gminy.

Rozdz.80114 – dotyczy zwiększenia planu dochodów pozyskanych przez PZOSiPO z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zwrot kosztów poniesionych na organizację szkolenia dyrektorów i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce (na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz przeprowadzenie audytów projektów unijnych).

Wydatki:

Rozdz.80102, 80111 i 85401 – dotyczy przesunięć środków w ramach planu finansowego SOSW w celu sfinansowania okresowych badań lekarskich pracowników.

Rozdz.80130 i 85410 – dotyczy przesunięć środków w ramach planu finansowego ZSEiI w celu wykonania prac dostosowujących budynek internatu do wymogów ppoż. (łącznie 30.000 zł)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-06 10:53:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-06 10:54:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-06 10:54:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1042 raz(y)