Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.23.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-24 13:03:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.23.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.), art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.36 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 70.981.082 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:

 1. dochody bieżące w wysokości 64.121.082 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 6.860.000 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 71.532.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 64.672.025 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 6.860.000 zł.
 2. Wydatki na zadania inwestycyjne nr rok 2015 w wysokości 5.552.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje majątkowe na rok 2015 w wysokości 1.307.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2015 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 5. Dochody i wydatki na rok 2015:
  1. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  2. na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 550.943 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 550.943 zł, pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 550.943 zł.

§ 4

Przychody budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 2.710.259 zł i rozchody budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 2.159.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości 2.159.316 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2015 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.402 ust.4 i 6 oraz art.403 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 200.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 420.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 420.000 zł.

§ 8

Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6.012.377 zł, zgodnie z załącznikiem na 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

 1. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2015 w łącznej wysokości:
  1. dochody: 2.653.700 zł,
  2. wydatki: 2.653.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 2. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 w łącznej wysokości:
  1. przychody: 2.595.462 zł,
  2. koszty: 2.595.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 530.000 zł, z tego na:
  1. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 100.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 180.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
  4. 50.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności z nich wyni­kające wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień,
  3. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-24 13:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-24 13:03:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-24 13:03:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1439 raz(y)