Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXV/277/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 11:39:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/277/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 stycznia 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /tj Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1592/ uchwala się co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Giżyckiego /tekst jednolity stanowiący załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 listopada 2001 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego - opubl. Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 8, poz. 176 z 22.01.2002 r/ wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  㤠1
  1. Powiat Giżycki, zwany dalej „Powiatem" stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium obejmujące:
   1. miasto Giżycko,
   2. miasto i gminę Ryn,
   3. gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy.
  2. Przebieg granic określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu."
 2. § 4 otrzymuje brzmienie:
  㤠4
  Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały, których wzór określa załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Statutu."
 3. w § 13 skreśla się ust. 9 i ust. 10.
 4. w § 14:
  1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Radni są wybieram w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady i liczbę radnych określają odrębne przepisy"
  2. skreśla się ust. 4.
 5. w § 17 ust. 1, ust. 3, ust. 7 otrzymują brzmienie:
  „1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym."
  „3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego."
  „7. Przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu przysługuje dieta w wysokości określonej przez Radę.''
 6. w § 19:
  1. ust. 3a oznacza się jako ust. 4 w brzmieniu:
   „4. Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Rady rozpatruje skargi należące do właściwości Rady Powiatu i po zakończeniu pracy niezwłocznie przedstawia wnioski do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę."
  2. dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 otrzymuje odpowiednio oznaczenie jako „ust. 5" i „ust. 6"
  3. określony w ust. 6 „ust. 4" zmienia się na „ust. 5"
 7. w § 20:
  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Zastępca przewodniczącego."
  2. w ust. 6 wymieniony „§ 5" oznacza się, jako „ust. 5".
 8. w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby związane z tematyką kontroli."
 9. w § 22:
  1. dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie „ust. 3",
  2. dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie „ust. 2",
  3. w ust. 3 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „i określa zakres kontroli."
 10. w § 23:
  1. w ust. 1 po wyrazie „małżonka" skreśla się wyraz „lub" i stawia się przecinek,
  2. w ust. 3 po wyrazie „udziału" dopisuje się wyrazy „w kontroli".
 11.  w § 27 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
  „1. Rada powołuje ze swego grona następujące stałe komisje problemowe do pomocy w wykonywaniu swoich zadań:
  1. Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego w zakresie spraw:
   - transportu zbiorowego i dróg publicznych,
   - geodezji, kartografii i katastru,
   - gospodarki nieruchomościami,
   - administracji architektoniczno- budowlanej,
   - gospodarki wodnej,
   - ochrony środowiska i przyrody,
   - rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
   - rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
   - promocji i turystyki,
   - gospodarowania mieniem powiatu,
   - problematyki integracji z Unią Europejską i współpracy międzynarodowej,
   - spraw budżetu
  2. Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie spraw:
   - edukacji publicznej,
   - kultury fizycznej,
   - sportu i wypoczynku,
   - kultury i ochrony dóbr kultury
  3. Komisję Spraw Społecznych w zakresie spraw:
   - promocji i ochrony zdrowia,
   - pomocy społecznej,
   - polityki prorodzinnej,
   - wspierania osób niepełnosprawnych,
   - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
   - ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
   - ochrony praw konsumenta,
   - obronności,
   - współpracy z organizacjami pozarządowymi,"
  „2. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań wyznaczając im przedmiot działania."
 12. w § 28 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie Rady dopisuje się wyrazy „w zakresie swojej problematyki."
 13. w § 29 w ust. 2 na końcu zdania skreśla się kropkę i dopisuje się wyrazy „a także inne osoby zainteresowane."
 14. w § 30 w ust. 3 skreśla się wyrazy: „powoływany i odwoływany przez komisję."
 15. w § 36:
  1. ust. 1 otrzymuje oznaczenie 㤠35"
  2. ust. 2 otrzymuje oznaczenie 㤠36"
 16. w § 38 w ust. 2 wyraz „pięciu" zastępuje się wyrazem „trzech"
 17. w § 41 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „§ 18 ust. 2" zmienia się na wyrazy „§ 18 ust. 5".
 18. w §44:
  1. skreśla się "ust. 1" i "ust. 2"
  2. dotychczasowy ust. 3, ust. 4, ust. 5 oznacza się odpowiednio jako „ust. 1", „ust. 2", „ust. 3",
  3. w ust. 2 wyrazy „ust. 3" zmienia się na wyrazy „ust. 1",
  4. w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 3" zmienia się na wyrazy „o której mowa w ust. 1"
 19. w § 45:
  1. w ust. 4 pkt 3 i pkt 4 otrzymują odpowiednio brzmienie:
   „3) przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo Zarząd."
   „4) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 3"
  2. w ust. 5 na końcu zdania skreśla się kropkę i dopisuje się wyrazy "w trybie określonym w § 18 ust. 2."
 20. w § 47 w ust. 2 po wyrazie „ust." skreśla się wyrazy „3 i".
 21. w § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym i zainteresowanym uczestniczącym w sesji Rady."
 22. w § 49:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Przewodniczący Rady może określić czas wystąpień radnych."
  2. dotychczasowe ust. 2, ust. 3, ust. 4 oznacza się jako „ust. 3", „ust. 4", „ust. 5"
  3. w ust. 4 wyrazy „ust. 2" zmienia się na wyrazy „ust. 3"
  4. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   „5. Przewodniczący Rady po uprzednim zwróceniu uwagi może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom zainteresowanym obradom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek lub naruszają powagę sesji."
 23. w § 50 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) ograniczenie czasu i ilości wystąpień,"
 24. w § 52 w ust. 4 na końcu zdania skreśla się kropkę i dopisuje wyrazy „zgodnie z właściwością określoną w § 19 i § 27."
 25. w § 58 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach „plus 1" skreśla się wyrazy „ważnie oddany".
 26. w § 60 w ust. 2 po wyrazach „Wicestarosta i" dodaje się wyraz „pozostali."
 27. w § 63 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
  "8. Starosta jest Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i kieruje jej pracami."
 28. w § 69 w ust. 7 po wyrazie „prawo" skreśla się wyraz „do".
 29. w § 70 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „w wykonaniu" zmienia się na wyrazy „ z wykonania".
 30. w § 76 w ust. l w pkt 3 skreśla się wyrazy „z oddziałem w Węgorzewie."
 31. w § 83 w ust. 3 w pkt 3 wyraz „dzielonych" zmienia się na wyraz „udzielonych".
 32. § 87 otrzymuje brzmienie:
  㤠87
  Nabycie i zbycie mienia przez Powiat określają odrębne przepisy."
 33. w § 88 skreśla się ust. 3.
 34. § 96 otrzymuje brzmienie:
  㤠96
  Statut Powiatu wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

§ 2

W uchwale nr XXIX/238/2001 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2001 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego /opubl. Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego nr 115, poz. 1603 z 2001 r/ w § 3 skreśla się pkt 3.

§ 3

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jednolity tekst Statutu Powiatu Giżyckiego z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 11:39:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 11:39:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-10 11:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1483 raz(y)