Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

<font color ="red">Uchwała Nr XXXV/279/02 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkól publicznych - straciła moc uchwałą nr XIV/104/2008 z dnia 28.02.2008 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 11:15:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXV/279/02
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 stycznia 2002 r

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkól publicznych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U 1996 r Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne i szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepubliczne internaty, niepubliczne ośrodki umożliwiające realizacje obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niesprawnościami, otrzymują dotację z budżetu powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda Zarządowi Powiatu planowaną liczbę uczniów (wychowanków) nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 2

 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji otrzymywanej przez powiat.
 2. Dotacje dla innych szkół przysługują w wysokości 50% ustalonych w uchwale budżetowej powiatu wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
 3. Dotacje do niepublicznych internatów przysługują w wysokości średnich wydatków ponoszonych na jednego wychowanka w internatach publicznych, a w przypadku niepublicznych ośrodków wymienionych w § 1 w wysokości równej średnim wydatkom ponoszonym na jednego wychowanka w najbliższym publicznym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 4. Kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia ustala corocznie Zarząd Powiatu według zasad określonych w ust. 1 - 3 w terminie do 20 dni po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.

§ 3

 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę przedstawiony Zarządowi Powiatu w terminie określonym w § 1. Wniosek powinien zawierać:
  1. planowaną liczbę uczniów,
  2. zobowiązanie do informowania Zarządu Powiatu o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
  3. numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
 2. Zarząd Powiatu przekazuje dotację w terminach miesięcznych nie później niż do końca każdego miesiąca ustaloną jako iloczyn kwoty określonej w § 2 i aktualnej liczby uczniów.
 3. Za okres wakacji tj. w lipcu i sierpniu wysokość dotacji ustala się na podstawie średniej liczby uczniów w szkole danego typu i rodzaju w roku szkolnym tj. od września w roku poprzedzającym udzielanie dotacji do czerwca, w roku w którym udziela się dotację.

§ 4

Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu nie później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenie z wykorzystania dotacji w poprzednim miesiącu wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

 1. Zarząd Powiatu sprawuje nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji, a zwłaszcza prawidłowość podawanych informacji.
 2. Dotacje pobrane na podstawie nieprawidłowych danych podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu.

§ 6

Traci moc uchwała nr XVII/141/2000 z dnia 30 maja 2000 Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 11:15:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 11:15:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:21:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1289 raz(y)