Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002 r w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego <font color="blue"> - zmieniona uchwałą XXXVII/182/2005 z dn. 01.03.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 07:55:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 maja 2002 r

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.733) oraz art. 40 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące zasady wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego:

I. Postanowienia ogólne.

 1. Uchwała reguluje zasady wynajmu następujących lokali:
  1. lokali (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego) zasiedlonych w chwili przejęcia przez Powiat.
  2. lokali mieszkalnych, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
 2. Lokale mieszkalne zwolnione przez dotychczasowych najemców nie będą wynajmowane innym osobom i zostaną przeznaczone na powiększenie placówek, w których są usytuowane.

II. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego samego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

 1. Zamiana lokali mieszkalnych zasiedlonych w chwili przejęcia przez Powiat może nastąpić na rzecz najemców związanych stosunkiem pracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu.
 2. Zainteresowani przeprowadzeniem się do lokali w budynkach stanowiących własność powiatu muszą uzyskiwać dochody na poziomie gwarantującym bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych.
 3. Odstąpienie od tej zasady może mieć miejsce przy zamianie mieszkań pomiędzy najemcami lokali, tylko w sytuacji gdy najemca przechodzi na mieszkanie o niższych kosztach utrzymania.
 4. Nie może dokonać zamiany mieszkania osoba, która posiada podpisaną umowę o przydział spółdzielczego prawa do lokalu lub o kupno innego lokalu, a także jest właścicielem domu jednorodzinnego lub uzyskała pozwolenie na budowę.
 5. Zamiana lokali możliwa jest tylko wówczas, jeśli wszystkie osoby przebywające w lokalu przeprowadzą się do lokalu zamienianego.
 6. Osoby dokonujące wzajemnej zamiany nie mogą rościć od wynajmującego pretensji do pokrywania kosztów remontów zamienianych lokali.
 7. Zarząd Powiatu ma prawo wskazać, na wniosek najemcy, wolne mieszkanie do zasiedlenia, jeżeli wskutek przekwaterowania tegoż najemcy osiągnięty zostanie korzystny efekt z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania majątkiem mieszkaniowym.
 8. Podnajęcie lub użyczenie całego lub części lokalu jest możliwe po uzyskaniu zgody wynajmującego. Do wniosku o podnajęcie (użyczenie) lokalu należy dołączyć umowę podnajmu (użyczenia) zawartą pomiędzy najemcą, a osobą ubiegającą się o podnajem lokalu. Umowa ta stanowi podstawę do dokonania przez zarządcę budynku zmian w opłatach za korzystanie z lokalu.

III. Obowiązki wynajmującego i najemcy.

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do:
  - zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych w lokalu,
  - utrzymania w należytym sanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
  - dokonywania napraw budynku, pomieszczeń i urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu nieruchomości,
  - naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (bez urządzeń odbiorczych), a także wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej (z wyjątkiem osprzętu),
  - wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i tynków;
 2. Najemca jest obowiązany:
  - utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu domowego,
  - najemcę obciąża naprawa i konserwacja podłóg, posadzek, ścian, sufitów, okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  - naprawa i konserwacja osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
  - naprawa i konserwacja pieców węglowych i akumulacyjnych bądź wymiana zużytych elementów,
  - naprawa i konserwacja etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
  - naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  - naprawa i konserwacja innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli i urządzeń kuchennych, sanitarnych i gazowych, w celu zabezpieczenia ich przed korozją,
  - poza powyższymi naprawami najemca jest obowiązany do naprawiania szkód powstałych z jego winy; odpowiedzialność najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna.

IV. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu którego najemca zmarł, pozostały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, wynajmujący zawiera z nimi umowę najmu pod warunkiem, że osoby te nie mają prawa do innego lokalu mieszkalnego.

V. Postanowienia przejściowe i końcowe.

Osoba, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych, a uregulowała zadłużenie przed zapadnięciem wyroku o eksmisję, może ubiegać się o ponowne zawarcie umowy. W takim przypadku Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o podpisaniu umowy najmu na lokal dotychczas zajmowany przez tę osobę lub inny, odpowiedni pod względem warunków mieszkaniowych i kosztów utrzymania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 07:55:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 07:55:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 15:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
992 raz(y)