Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XXXIX/329/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 07:49:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXXIX/329/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 z 1998 r., poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmian:

 1. Zwiększa się o kwotę 30.585 zł. w tym:
  1. dz. 758, rozdz. 75803 (część wyrównawcza subwencji ogólnej), § 292 - o 1.511 zł
   tytułem zwiększenia subwencji ogólnej
  2. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Policji), § 231 - o 3.000 zł
   tytułem dotacji z Gminy Giżycko
  3. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze), § 075 - o 14.400 zł
   tytułem wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka w Giżycku
  4. dz. 853, rozdz. 85326 (opieka społeczna - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze), § 083 - o 1.150 zł
   tytułem szkolenia rodzin zastępczych na terenie innych powiatów
  5. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 075 - o 965 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące), § 075 - o 3.980 zł
  7. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), § 075 - o 4.629 zł
  8. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 075 - o 950 zł
 2. Zmniejsza się o kwotę 1.839.386 zł. w tym:
  1. dz. 756, rozdz. 75622 (udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), § 001 - o 2.047 zł
  2. dz. 758, rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej). § 292 - o 7.153 zł
  3. dz. 758, rozdz. 75806 (część drogowa subwencji ogólnej), § 292 - o 697.536 zł
   tytułem zmniejszenia subwencji ogólnej
  4. dz. 851, rozdz. 85132 (ochrona zdrowia - inspekcja sanitarna) - o 1.132.650 zł, w tym:
   1. § 211 - o 1.132.000 zł
   2. § 092 - o 650 zł
    w związku ze zmianą ustawy o inspekcji sanitarnej (nie jest to już zadanie zlecone powiatowi)

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmian:

 1. Zwiększa się o kwotę 29.074 zł, w tym:
  1. dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Policji), § 4210 - o 3.000 zł
  2. dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze), § 4300 - o 14.400 zł
  3. dz. 853, rozdz. 85326 (opieka społeczna - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) - o 1.150 zł, w tym:
   1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 300 zł
   2. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 650 zł
   3. § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 200 zł
    tytułem szkolenia rodzin zastępczych na terenie innych powiatów
  4. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 965 zł
  5. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące), § 4210 (materiały i wyposażenia) - o 3.980 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 4.629 zł
  7. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 950 zł
 2. Zmniejsza się o kwotę 1.387.875 zł, w tym:
  1. dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa długu publicznego - odsetki od kredytów), § 8070 (odsetki) - o 8.339 zł
  2. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 247.536 zł
  3. dz. 851, rozdz. 85132 (ochrona zdrowia - inspekcja sanitarna) - o 1.132.000 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 815.788 zł
   2. § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - o 67.461 zł
   3. § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - o 143.745 zł
   4. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 21.686 zł
   5. § 4140 (wpłaty na PFRON) - o 5.000 zł
   6. § 4260 (zakup energii) - o 27.119 zł
   7. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 19.881 zł
   8. § 4440 (odpisy na ZFŚS) - o 25.320 zł
   9. § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) - o 6.000 zł

§ 3

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

 1. w dz. 010, rozdz. 01021 (rolnictwo i łowiectwo - inspekcja weterynaryjna):
  1. zmniejsza się o kwotę 34.736 zł, w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 34.736 zł
  2. zwiększa się o kwotę 34.736 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 21.082 zł
   - § 4020 (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) - 6.051 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 7.000 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 603 zł
 2. w dz. 754, rozdz. 75405 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Policji):
  1. zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, w tym:
   - § 3020 (nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń) - o 20.000 zł
  2. zwiększa się o kwotę 20.000 zł. w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 18.000 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 2.000 zł
 3. w dz. 853, rozdz. 85333 (opieka społeczna - powiatowe urzędy pracy):
  1. zmniejsza się o kwotę 129.850 zł, w tym:
   - § 4270 (zakup usług remontowych) - o 83.800 zł
   - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - o 71 zł
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 7.400 zł
   - § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 36.087 zł
   - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 800 zł
   - § 4430 (różne opłaty i składki) - o 1.214 zł
   - § 4480 (podatek od nieruchomości) - o 478 zł
  2. zwiększa się o kwotę 129.850 zł, w tym:
   - § 3020 (nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń) - o 100 zł
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 107.100 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - o 18.200 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 4.400 zł
   - § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 50 zł
 4. w dz. 853, rozdz. 85301 (opieka społeczna - placówki opiekuńczo- wychowawcze):
  1. zmniejsza się o kwotę 75.322 zł, w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 75.322 zł
  2. zwiększa się o kwotę 75.322 zł, w tym:
   - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 59.757 zł
   - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 9.311 zł
   - § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.225 zł
   - § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 5.029 zł
 5. w dz.801 (oświata i wychowanie):
  1. rozdz. 80120 (szkoły ogólnokształcące), § 2540 (dotacje dla szkół niepublicznych) - zmniejsza się o 25.720 zł
  2. rozdz. 80130 (szkoły zawodowe), § 2540 (dotacje dla szkół niepublicznych) - zwiększa się o 25.720 zł
 6. dz. 750, rozdz. 75095 (administracja publiczna - pozostała działalność):
  1. zmniejsza się o kwotę 908 zł, w tym:
   - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - o 908 zł
  2. zwiększa się o kwotę 908 zł, w tym:
   - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 908 zł

§ 4

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-3 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 31.785.799 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 34.285.799 zł
  Deficyt: 2.500.000 zł
  Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy w wysokości 2.500.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu (100.000 zł) oraz pożyczki (200.000 zł)
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r. i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 07:49:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 07:49:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-10 07:49:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1148 raz(y)