Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr II/18/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-08 15:03:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr II/18/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 03 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 z 1998 r., poz. 1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o kwotę 232.131 zł, w tym:
  1. dz. 758, rozdz. 75801 (różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej), § 292 (subwencje ogólne z budżetu państwa) - o 41.257 zł
   tytułem decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej
  2. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 10.351 zł
  3. dz. 801, rozdz. 80111 (oświata i wychowanie - gimnazja specjalne), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 7.673 zł
  4. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 60.099 zł
  5. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 68.142 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80140 (oświata i wychowanie - centra kształcenia ustawicznego), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)- o 3.147 zł
  7. dz. 801, rozdz. 80142 (oświata i wychowanie - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 1.838 zł
  8. dz. 854, rozdz. 85401 (edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - o 729 zł
  9. dz. 854, rozdz. 85403 (edukacyjna opieka wychowawcza - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - 1.401 zł
  10. dz. 854, rozdz. 85406 (edukacyjne opieka wychowawcza - poradnie psychologiczno-pedagogiczne), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 6.009 zł
  11. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 1.419 zł
  12. dz. 854, rozdz. 85410 (edukacyjna opieka wychowawcza - internaty i bursy), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - 10.066 zł
   tytułem dotacji celowych na wdrożenie III etapu Karty Nauczyciela
  13. dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność), § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) - o 20.000 zł
   tytułem dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Wyzwolenia i ul. Bohaterów Westerplatte
 2. W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmniejszeń się o kwotę 154.788 zł, w tym:
  1. dz. 801, rozdz. 80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - o 154.788 zł

§ 2

 1. W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 129.070 zł, w tym:
  1. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne) - o 7.226 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 6.162 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 702 zł
   3. § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 362 zł
  2. dz. 801, rozdz. 80111 (oświata i wychowanie - gimnazja specjalne) - o 3.275 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 2.913 zł
   2. §4440 (odpis na ZFŚS) -o 362
  3. dz. 801, rozdz. 80120 (oświata i wychowanie - licea ogólnokształcące) - o 30.708 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 9.973 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 4.952 zł
   3. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.750 zł
   4. § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 2.531 zł
   5. § 2540 (dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej) - o 11.502 zł
  4. dz. 801, rozdz. 80130 (oświata i wychowanie - szkoły zawodowe), §4440 (odpis na ZFŚS) - o 3.941 zł
  5. dz.801, rozdz. 80133 (oświata i wychowanie - szkoły pomaturalne i policealne), § 2540 (dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej) - o 4.355 zł
  6. dz. 801, rozdz. 80140 (oświata i wychowanie - centra kształcenia ustawicznego), § 2610 (dotacja dla zakładu budżetowego) - o 1.708 zł
  7. dz. 801, rozdz. 80142 (oświata i wychowanie - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr), § 2610 (dotacja dla zakładu budżetowego) - o 308 zł
  8. dz. 854, rozdz. 85401 (edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne) - o 6.877 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 6.718 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 109 zł
   3. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 14 zł
   4. § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 36 zł
  9. dz. 854, rozdz. 85403 (edukacyjna opieka wychowawcza - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) - o 5.243, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 3.445 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.746 zł
   3. § 4440 (odpis na ZFSS) - o 52 zł
  10. dz. 854, rozdz. 85406 (edukacyjna opieka wychowawcza - poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - o 14.755 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) -o 13.110 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.208 zł
   3. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 106 zł
   4. § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 331 zł
  11. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki wychowania pozaszkolnego), § 4440 (odpis na ZFSS) - o 74 zł
  12. dz. 854, rozdz. 85410 (edukacyjna opieka wychowawcza - internaty i bursy szkolne) - o 2.511 zł, w tym:
   1. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.172 zł
   2. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 867 zł
   3. § 4440 (odpis na ZFŚS) - o 472 zł
  13. dz. 801, 80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 28.089 zł
  14. dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 20.000 zł
   z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach przy ul. Wyzwolenia i ul. Bohaterów Westerplatte
 2. W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmniejszeń się o łączną kwotę 51.727 zł, w tym:
  1. dz. 801, rozdz. 80102 (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne), § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 414 zł
  2. dz. 801, rozdz. 80111 (oświata i wychowanie - gimnazja specjalne) - o 8.491 zł, w tym:
   1. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 7.833 zł
   2. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 658 zł
  3. dz. 801, rozdz. 80130 - o 30.545 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 13.462 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 9.194 zł
   3. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.026 zł
   4. § 2540 (dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej) - o 6.863 zł
  4. dz. 854, rozdz. 85403 (edukacyjna opieka wychowawcza - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 106 zł
  5. dz. 854, rozdz. 85407 (edukacyjna opieka wychowawcza - placówki pracy pozaszkolnej) - o 7.911 zł, w tym:
   1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 6.787 zł
   2. § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 910 zł
   3. § 4120 (składki na Fundusz Pracy) - o 214 zł
  6. dz. 854, rozdz. 85410 (edukacyjna opieka wychowawcza - internaty i bursy szkolne), § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 4.260 zł

§ 4

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-3 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 35.795.875 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 38.573.947 zł
  Deficyt 2.778.072 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  - kredyt bankowy w wysokości 1.850.000 zł
  - Kredyt bankowy w wysokości 250.000 zł
  - Pożyczka z WFOŚiGW w wys. 400.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 100.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu
  Na pokrycie zwiększonych wydatków angażuje się wolne środki w Wysokości: 278.072 zł
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r. i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-08 15:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-08 15:03:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-08 15:03:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1063 raz(y)