Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIV/201/2001 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2001.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 14:22:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/201/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2001.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust.4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu na rok 2001 w wysokości 52.801.902 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa ust. 1 obejmuje:
  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 15.288.388 zł, zgodnie z zał. nr 3.
 3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 3a.

§ 2

 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na rok 2001 w wysokości 51.573.776 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 50.299.976 zł, w tym na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.012.592 zł
   - dotacje z budżetu powiatu 1.280.556 zł
   - wydatki na obsługę długu powiatu 98.112 zł
  2. wydatki majątkowe 418.800 zł, zgodnie z zał. nr 4.
 3. Kwota określona w ust. l obejmuje ponadto:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.288.388 zł, zgodnie z zał. nr 3
  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 61.000 zł, zgodnie z zał. nr 5a.
  3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 949.556 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.228.126 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 1.017.230 zł
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. nr 7.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 8.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków:

 1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 2. środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem
 3. zakładów budżetowych
  zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

 1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości: 500.000 zł
 2. celową w wysokości: 355.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, tj. m.in. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela, na odprawy dla zwalnianych pracowników, na wydatki bieżące związane ze wzrostem zadań edukacyjnych, na przeprowadzenie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianach planów wy datków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 2. Zarząd może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do przenoszenia wydatków między paragrafami w kierowanej przez nich jednostce budżetowej zarówno w środkach jednostki budżetowej jak i środkach specjalnych za wyjątkiem zmniejszania i/lub zwiększenia planu płac i pochodnych od płac.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu.
 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

 1. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 2.000.000 zł
 2. Uchwala się maksymalną łączną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 2.000.000 zł

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001 i podlega ogłoszeniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-30 14:22:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-30 14:22:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-30 14:22:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1433 raz(y)