Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/176/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/159/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:01:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/176/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/159/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91. poz. 98 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się „§ 3" Regulaminu szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik Nr 4 do wymienionej na wstępie uchwały, który otrzymuje po zmianach następujące brzmienie:

„§ 3 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

4. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego odrębne wynagrodzenie, nie więcej jednak niż jak za cztery godziny ponadwymiarowe."

§ 2

Zmienia się „ust. 3 w §1" Regulaminu przyznawania i określenie wysokości dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy, stanowiącego załącznik nr 3 do wymienionej na wstępie uchwały , który otrzymuje po zmianach następujące brzmienie:

„3. Wysokość dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy liczona jest od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i nie może być niższa niż:

  1. 20% - przy prowadzeniu przez nauczycieli zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
  2. 5% - przy prowadzeniu zajęć przez nauczycieli szkół specjalnych.
  3. 5% - przy prowadzeniu zajęć przez nauczycieli poradni psychologiczno- pedagogicznych. przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa oraz przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

W razie zbiegu prawa do dodatków nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki."

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 08:22:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:01:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23 09:01:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1123 raz(y)