Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr XXI/181/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28.11.2000 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2000

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:01:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXI/181/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28.11.2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2000

Na podstawie ds.12 pkt.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz.578 z późn.zm.) oraz ds. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z poźn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2000 dokonuje się następujących zmian:

 1. Zwiększa się o kwotę 562.583 zł, z tego:
   1. dz. 40, rozdz. 4013 (inspekcja weterynaryjna), § 93 o kwotę 4.400 zł
  1. dz. 79, rozdz. 7941 (internaty i stypendia dla uczniów;), § 94 o kwotę 48.278 zł,
  2. dz. 86, rozdz. 8617 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), § 92 o kwotę 1.300 zł
  3. dz. 86, rozdz. 8619 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności), § 92 o kwotę 10.000 zł
  4. dz. 86, rozdz. 8695 (pozostała działalność), § 92 o kwotę 3.891 zł
  5. dz. 86, rozdz. 8695 (pozostała działalność), § 94 o kwotę 439.600 zł
  6. dz. 91, rozdz. 9120 (inspektoraty nadzoru budowlanego), § 92 o kwotę 8.000 zł
  7. dz. 93, rozdz. 9313 (komendy powiatowe policji), § 92 o kwotę 47.114 zł

  tytułem otrzymania dotacji celowych (decyzje Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr F38/2000, F39/2000 i F40/2000 z dnia 15 listopada 2000 r.)

  Powyższe zmiany związane są z:

  W pkt. 1 a) - zakupem zestawu komputerowego z drukarką w ramach programu PHARE PL 9805.02 - "Reforma i wzmocnienie administracji weterynaryjnej"

  W pkt. 1 b)- programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich

  W pkt. 1 c) - zwiększeniem dotacji na wniosek jednostki (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)

  W pkt. 1 d) dofinansowaniem zadań Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

  W pkt. 1 e)- pomocą finansową repatriantce

  W pkt. 1 f) - wdrożeniem systemu wynagrodzeń z Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  W pkt. 1 g) - zwiększeniem dotacji na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  W pkt. 1 h) - wdrożeniem motywacyjnego systemu płac w policji

 2. Zmniejsza się o kw:otę 33.909 zł. z tego:
   1. dz. 86, rozdz. 8617 (zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze - dot. policji), § 92 o kwotę 21.495 zł
  1. dz. 91, rozdz. 9192 (komisje poborowe), § 92 o kwotę 12.414 zł

  tytułem zmniejszenia dotacji celowych (decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr F39/2000 z dnia 15 listopada 2000 r.)

 3. Zwiększa się o kwotę 7.725 zł, z tego:
  1. dz. 94, rozdz. 9492 (odsetki od środków na rachunkach bankowych), § 81 o kwotę 7.725 zł

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na 2000 r. dokonuje się następujących zmian w dz. 79 (oświata i wychowanie):

 1. Zwiększa się o kwotę 562.583 zł, z tego:
   1. dz. 40, rozdz. 4013 (inspekcja weterynaryjna), § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji) o kwotę 4.400 zł
  1. dz. 79, rozdz. 7941 (internaty i stypendia dla uczniów), § 23 (stypendia dla uczniów) o kwotę 48.278 zł,
  2. dz. 86, rozdz. 8617 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dot. PSPoż.), § 22 (świadczenia społeczne) o kwotę 1.300 zł
  3. dz. 86, rozdz. 8619 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności), o kwotę 10.000 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowre) - o 2.507 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenie społeczne) - o 448 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 62 zł
   • § 43 (odpis na ZFŚS) - o 888 zł
   • § 31 (materiały i wyposażenie) - o 500 zł
   • § 36 (usługi materialne) - o 3.025 zł
   • § 37 (usługi niematerialne) - 2.570 zł
  4. dz. 86, rozdz. 8695 (pozostała działalność), o kwotę 443.491 zł, z tego:
   • § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 45.376 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 8.114 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 1.110 zł
   • § 22 (świadczenia społeczne) - o 3.891 zł
   • § 31 (materiały i wyposażenie) - o 115.000 zł
   • § 37 (usługi niematerialne) - o 170.000 zł
   • § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji) - o 100.000 zł
  5. dz. 91, rozdz. 9120 (inspektoraty nadzoru budowlanego), § 11 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 8.000 zł
  6. dz. 93, rozdz. 9313 (komendy powiatowe policji), § 12 (uposażenia funkcjonariuszy) o kwotę 47.114 zł
 2. Zmniejsza się o kwotę 33.909 zł, z tego:
   1. dz. 86, rozdz. 8617 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dot. policji), § 22 (świadczenia społeczne) o kwotę 21.495 zł
  1. dz. 91, rozdz. 9192 (komisje poborowe), o kwotę 12.414 zł, z tego:
   • § 25 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 11.231 zł
   • § 31 (materiały i wyposażenie) - o 1.103 zł
   • § 37 (usługi niematerialne) - o 80 zł.
 3. Zwiększa się o kwotę 7.725 zł, z tego:
  1. dz. 86, rozdz. 8614 (powiatowe centrum pomocy rodzinie):
   • § 11 wynagrodzenia osobowe) - o 6.420 zł
   • § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 1.148 zł
   • § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 157 zł

§ 3

W planie wydatków budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian w dz. 86, rozdz. 8611 (domy pomocy społecznej):

 1. Zmniejsza się o kwotę 125.960 zł, z tego:
  1. § 11 (wynagrodzenia osobowe) - o 59.366 zł
  2. § 21 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) - o 18.294 zł
  3. § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) - o 24.000 zł
  4. § 42 (składki na Fundusz Pracy) - o 2.700 zł
  5. § 43 (odpisy na ZFŚS) - o 21.600 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 125.960 zł, z tego:
  1. § 32 (środki żywności) - o 3.730 zł
  2. § 35 (energia) -o 90.000 zł
  3. § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji) - o 32.230 zł

§ 4

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 dochody budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 54.167.617 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2000 wynoszą: 54.795.131 zł
  Deficyt: 627.514 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  1. wolne środki w wysokości: 80.284 zł
  2. kredyt bankowy w wysokości: 547.230 zł
 2. Wydatki inwestycyjne Powiatu Giżyckiego po zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2000 i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 12:06:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:01:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-23 09:01:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1045 raz(y)