Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Informacja ogłoszona dnia 2011-10-31 11:10:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XII/78/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości: 71.323.679 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości: 60.843.835 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości: 10.479.844 zł,
  2. plan wydatków ogółem w wysokości: 76.163.710 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości: 63.243.248 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości: 12.920.462 zł,
  3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.840.031 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w postaci kredytu w wysokości: 4.840.031 zł,
  4. przychody budżetu: 12.071.695 zł, w tym:
   1. wolne środki: 4.200.000 zł,
   2. kredyty: 7.871.695 zł,
  5. rozchody budżetu: 7.231.664 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 2.031.664 zł,
   2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł,
   3. pożyczki: 4.200.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 4.
 5. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 .
 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

 

Objaśnienia do uchwały nr XII/78/2011 z dnia 27 października 2011 r.

Dochody i wydatki:

Bieżące:

Rozdz.60014:
kwota 5.563 zł dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne w ZDP i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce,
kwota 6.500 zł dotyczy zawartych umów o dofinansowanie przez Gminę Wydminy remontu drogi powiatowej nr 1859: dr. woj. Nr 655-Pietrasze- granica powiatu (5.000 zł) oraz wykonania zatoki parkingowej przy dr.pow. nr 1942 Zelki-granica powiatu (1.500 zł).

Rozdz.80140 – korekty planu dokonuje się w związku z rozliczeniem płatności z partnerem zagranicznym projektu pn. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Rozdz.80195 - zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w związku z brakiem oceny merytorycznej projektu pn. „Rozwój współpracy w obszarze edukacji” (projekt nie będzie realizowany w 2011 r.)

Rozdz.85202 – dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w tej jednostce.

Majątkowe:

Rozdz.60014 – dotyczy przesunięcia części prac z 2012 r. na 2011 r. wykonywanych ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego” oraz zapisania we właściwym § dotacji z Samorządu Województwa na przebudowę drogi powiatowej nr 1706 Konopki Wielkie-Ranty-Wydminy

Rozdz.80195 - zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w związku z brakiem oceny merytorycznej projektu pn. „Rozwój współpracy w obszarze edukacji” (projekt nie będzie realizowany w 2011 r.)

Rozdz.85111- dotyczy budowy lądowiska oraz dotacji dla SP ZOZ na zadanie dotyczące budowy SOR.
Po zmianach planu wysokość dotacji dla SP ZOZ ze środków powiatu wyniesie łącznie 1.837.968 zł, z tego: 1.027.255 zł na wydatki kwalifikowane i 810.713 zł na wydatki niekwalifikowane.
Na dokumentację dotycząca budowy lądowiska przeznacza się 58.917 zł (wydatek ten realizowany będzie w Starostwo Powiatowym).

Wydatki:

Rozdz.60014, § 6660 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na ewentualny zwrot Gminie Miejskiej Giżycko dotacji na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych – ul. Białostocka, ul. Gdańska, ul. Suwalska i ul. Warszawska. Powiat nie może dokonać rozliczenia dotacji bowiem sprawa jest przedmiotem postępowania sądowego (w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu robót, kary umowne przekroczyły wysokość wynagrodzenia). Środki na ten cel zostaną ponownie zabezpieczone w budżecie na 2012 r.

Rozdz.60016 – zmniejsza się plan wydatków dotyczący planowanej do udzielenia pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w gminach: Giżycko, Wydminy i Miłki w związku z brakiem realizacji tych zadań 9gminy nieuzyskany dofinansowania).

Rozdz.75095 – dotyczy przeznaczenia środków finansowych w kwocie 3.350 zł na wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych na rzecz tych organizacji (zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej”).

Rozdz.75411 – dotyczy przeniesień między paragrafami, na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z powstałym wakatem.

Rozdz.80114 – dotyczy przeniesień między paragrafami na wniosek Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Rozdz.80130/85410 - dotyczy przeniesień między rozdziałami na wniosek Szkoły Policealnej.

Rozdz.80102/80111/80134/85401/85403 - dotyczy przeniesień między rozdziałami na wniosek SOSW.

Rozdz. 80130 i 85403, § 2540 – dotyczy zwiększenia planu dotacji dla szkól niepublicznych.

Rozdz.85202 – dotyczy przesunięć między paragrafami na wniosek DPS. Ponadto zwiększa się plan w § 6060 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego w tej jednostce.

Rozdz.80195/80130 – dotyczy przesunięć nadwyżki środków z projektu pn. „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych” w kwocie 21.252 zł do projektu pn. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” z przeznaczeniem na zamontowanie piłkochwytów i słupków do tenisa ziemnego i piłki siatkowej.

Rozdz.85395 – zwiększa się plan dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na fundusz aktywizacji (73.000 zł) oraz w związku z brakiem wpłat z systemu dofinansowań i refundacji SODiR (54.000 zł)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-31 11:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-31 11:10:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-31 11:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1322 raz(y)