ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-10-31 11:10:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XII/75/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Giżycku, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku (zmiana: uchwała nr V/33/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.) dokonuje się następujących zmian:

 1. w Regulaminie Organizacyjnym:
  1. zmienia się w § 11 w ust. 1 pkt 11, który po zmianach nosi brzmienie:
   „11) Samodzielne Stanowisko ds. archiwum - SA”,
  2. skreśla się w § 19 w ust. 2 pkt 10 i pkt 11,
  3. zmienia się § 23, który po zmianach nosi brzmienie:
   § 23
Samodzielne Stanowisko ds. archiwum – „SA”

Zajmuje się obsługą archiwum zakładowego.

Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:
   1. Przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych, w tym na nośniku papierowym ze składu chronologicznego oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
   2. Przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji.
   3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
   4. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
   5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.
   6. Sporządzanie rocznych sprawozdań.”,
 1. skreśla się w § 28 w ust.1 pkt 24.zmienia się załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku – schemat organizacyjny Starostwa – o treści, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 1. zmienia się załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku – schemat organizacyjny Starostwa – o treści, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Załączniki