ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 09:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Realizuje zadania w zakresie strategii powiatu, koordynacji działań pozyskiwania funduszy pomocowych, współpracy powiatu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promocji zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Stanowiska należy:
 1. Opracowywanie i monitorowanie  strategii powiatu,
 2. Prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych,
 3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych przyznawanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne,
 4. Współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz regionalnymi organizacjami w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych,
 5. Pomoc przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne,
 6. Koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych i zadań związanych z integracją europejską,
 7. Ewidencjonowanie  wniosków składanych  przez powiatowe jednostki organizacyjne o środki pomocowe,
 8. Koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu  z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 9. Przygotowywanie informacji i prezentacji  z zakresu  realizowanych zadań powiatu, w tym strony internetowej Starostwa,
 10. Monitorowanie i aktualizowanie  danych w Biuletynie  Informacji Publicznej,
 11. Przygotowywanie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie  wyrażania zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny  sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
 12. Organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
 13. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem rady społecznej SP ZOZ,
 14. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie  rozkładu pracy aptek
 15. Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem programów promocji zdrowia,
 16. Opracowywanie powiatowego planu ratownictwa,
 17. Koordynowanie  spraw związanych ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego.