ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym oraz zasady ich udostępniania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-11 14:11:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

DANE ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH:

1.    Dane osobowe udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek.

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych powinien zawierać:
-    podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia
-    informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych
-    zakres żądanych danych ze wskazaniem ich przeznaczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Dane osobowe udostępniane są osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jak również osobom, które w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania powyższych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą. Udostępnione dane mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

2.    Udostępnienie informacji ze zbioru danych osobowych następuje w formie pisma.

Od wydanego pisma pobiera się opłatę skarbową w wysokości:
•    17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej lub właściwą opłatą zgodnie z przepisami szczególnymi.

3.    Odmawia się udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli spowodowałoby to:

a)    ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową;
b)    zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c)    zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
d)    istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.
 

POZOSTAŁE DANE:
Podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych Ustawą o dostępie do informacji publicznej. Szczegóły TUTAJ.
 

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE (ZBIORY DANYCH)

 1. Uchwały rady powiatu
 2. Uchwały zarządu powiatu
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 4. Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu
 5. Rejestr aktów prawa miejscowego
 6. Ewidencja delegacji służbowych
 7. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych
 8. Rejestr zarządzeń Starosty Giżyckiego
 9. Ewidencja osób starających się o pracę  w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 10. Ewidencja  osób  zatrudnionych  w Starostwie Powiatowym w Giżycku oraz dyrektorów  powiatowych jednostek organizacyjnych(akta osobowe)
 11. Rejestr cen i wartości nieruchomości
 12. Ewidencja szkoleń
 13. Rejestr kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego i sprzętu pływającego do połowu ryb
 14. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę
 15. Ewidencja kierowców
 16. System ewidencji i rejestracji pojazdów samochodowych -,,Rejestr ‘’Giżycko
 17. Ewidencja gruntów i budynków
 18. Zmiana imienia lub nazwiska (archiwalny)
 19. Rejestr oświadczeń o wyborze obywatelstwa (archiwalny)
 20. Ewidencja podmiotów pozyskujących kopaliny pospolite i wody podziemne
 21. Ewidencja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 22. Rejestr właścicieli i użytkowników lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
 23. Rejestr decyzji o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza
 24. Decyzje-pozwolenia wodno prawne
 25. Ośrodek-wersja sieciowa Giżycko
 26. Ewidencja stacji diagnostycznych i diagnostów
 27. Ewidencja wydanych praw jazdy międzynarodowych
 28. Ewidencja wydanych licencji, zezwoleń zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy
 29. Ewidencja szkół kierowców
 30. Ewidencja instruktorów nauki jazdy kandydatów na kierowców
 31. Rejestr skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 32. Rejestr wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
 33. Udzielanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (archiwalny)
 34. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 35. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 36. Rejestr radnych rady powiatu w Giżycku
 37. Ewidencja osób korzystających z porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Giżycku
 38. Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 39. Wykaz osób, które posiadają dostęp do informacji niejawnych, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto
 40. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 41. Ewidencja stowarzyszeń nad którymi Starosta prowadzi nadzór
 42. Ewidencja osób sprowadzających zwłoki i szczątki z zagranicy
 43. Rejestr korespondencji
 44. Biuro rzeczy znalezionych
 45. Ewidencja oświadczeń majątkowych
 46. Dostęp do informacji publicznej
 47. Zamówienia publiczne, umowy
 48. Umowy najmu, dzierżawy i użyczenia
 49. Wnioski na szczególne wykorzystanie dróg
 50. Ewidencja właścicieli zholowanych pojazdów
 51. Rejestr wydanych upoważnień, pełnomocnictw
 52. Pozwolenia zintegrowane na wytwarzanie odpadów, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia
 53. Zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
 54. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę)
 55. Rejestry zaświadczeń o własności lokali i o samodzielności lokali
 56. Wnioski w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
 57. Użytkownicy wieczyści nieruchomości Skarbu Państwa
 58. Windykacja, egzekucja należności Powiatu, Skarbu Państwa
 59. Ewidencja uprawnionych z ZFŚS

EWIDENCJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

L. p. Nazwa zbioru Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru
1. REJESTR KART WĘDKARSKICH,ŁOWIECTWA PODWODNEGO I SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB Art. 7 ust.5, art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym
2. REJESTR WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ (REJESTR WNIOSKÓW, REJESTR DECYZJI) Art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane
3. REJESTR PRAW JAZDY-„KIEROWCA" GIŻYCKO Art. 10 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.
4. EWIDENCJA POJAZDÓW Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym
5. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
6. REJESTR WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
7. DEZYZJE - POZWOLENIA WODNOPRAWNE Art. 20 ust. 2, art. 23 ust. 1 art. 55 ust.1 Ustawy z dnia 24 październka 1974 r. - Prawo wodne
8. OŚRODEK Art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
9. EWIDENCJA WYDANYCH PRAW JAZDY MIĘDZYNARODOWYCH Art. 10 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. winno być
10. EWIDENCJA WYDANYCH LICENCJI, ZEZWOLEŃ I ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY Art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 1 pkt 1. ppkt e, art. 33  ustawy z dnia 6. września 2001 r,
11. EWIDENCJA STACJI DIAGNOSTYCZNYCH I DIAGNOSTÓW Art. 83a i 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym
12. EWIDENCJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW Art. 28 i 33  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.
13. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W GIŻYCKU zgoda osoby, której dane dotyczą
14. REJESTR WNIOSKÓW O PRZEZNACZENIU GRUNTÓW ROLNYCH DO ZALESIENIA Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
15. REJESTR POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA NA ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
16. REJESTR POSIADACZY ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
17. REJESTR RADNYCH RADY POWIATU W GIŻYCKU Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
18. EWIDENCJA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORAD POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GIŻYCKU Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
19. EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Art.26 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
20. WYKAZ OSÓB,  KTÓRE POSIADAJĄ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH, KTÓRYM ODMÓWIONO WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB JE COFNIĘTO Art. 15 ust.1, pkt 7 I 8 oraz art.. 73 ust.2  ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
21. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
22. EWIDENCJA  STOWARZYSZEŃ NAD KTÓRYMI STAROSTA PROWADZI NADZÓR ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
23. EWIDENCJA OSÓB SPROWADZAJĄCYCH ZWŁOKI I SZCZĄTKI Z ZAGRANICY Art.14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
24. REJESTR KORESPONDENCJI Art.6 ust.2b Ustawy z dnia 14lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwacj
 § 40 ust. 3 pkt.4  i § 61 ust.1 pkt.3  instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa RM z 18 stycznia 2011
25. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny - Księga druga, Tytuł I, Dział II, Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności, art.183 – 189 KC.
26. EWIDENCJA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Art. 25c ustawy z dnia 05 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym