ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Starosta - rola i kompetencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-12 15:03:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Starosta - dane teleadresowe
Starosta Giżycki
Wacław Jan Strażewicz
 
pokój nr 15

centrala 87 428 59 58
fax 87 428 55 06

e-mail:
 
Starosta jest:
 • Przewodniczącym Zarządu Powiatu
 • Kierownikiem Starostwa Powiatowego
 • Zwierzchnikiem powiatowej administracji zespolonej
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty w szczególności należy:
 • podejmowanie czynności organizacyjnych, w celu niezakłóconego i sprawnego funkcjonowania Zarządu Powiatu,
 • organizowanie pracy Starostwa,
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
 • upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • realizowanie polityki personalnej w Starostwie i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu kodeksu pracy i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wicestarosty i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
 • zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie pracy Zarządu i przewodniczenie jego posiedzeniom,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikającymi z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa.