Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia. Położenie: gmina Wydminy, obręb 0002 Czarnówka,

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-03-20 09:58:46 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Giżycko, 19  marca 2024 roku
WG.6840.1.1.2023
 
 
W  y  k  a  z
  
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.
 1.  położenie: gmina Wydminy, obręb 0002 Czarnówka,  
 2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0002 Czarnówka, działki numer 119/1 o  powierzchni 0,0101 ha, oraz 119/2 o  powierzchni 0,0370 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042276/6,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
 5. przeznaczenie w mpzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy, określają obszar wskazań jako grunty rolne i leśne. Dnia 22 września 2022 roku Rada Gminy Wydminy podjęła Uchwałę nr XLIII/314/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy i rozpoczęła procedurę zmiany SKiKZP
 6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
 7. cena nieruchomości:
  1. działka nr 119/1 – cena 3 600 zł brutto
  2. działka nr 119/2 – cena 4 500 zł brutto
Uwagi:
 1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 2.  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki