Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLVIII.297.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-27 10:18:13 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XLVIII.297.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 129.437.666 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 98.811.747 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 30.625.919 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 141.544.994 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 106.142.385 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 35.402.609 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.107.328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 68.032 zł,
   3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.173.811 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.809 zł,
   2. wolne środki w kwocie 1.134.515 zł
   3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.114.487 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.405.851 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.480.878 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dotacji majątkowych na rok 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII.297.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
Dochody:
Rozdz.80195: dotyczy zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (jest § 2011, winien być § 2051) otrzymanej dotacji w kwocie 1.845 zł na projekt realizowany przez PZOSiPO, polegający na zorganizowaniu w SOSW i ZSZ praktyk uczniowskich dla partnera litewskiego (wszystkie koszty pokrywa instytucja wysyłająca).  
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.85202 – dotyczy dochodów w kwocie 41.300 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie bezrobotnych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdz.85324 – dotyczy dochodów w kwocie 1.848 zł uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji zadań finansowanych przez PFRON. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w tej jednostce (koszty obsługi PFRON).
 
Wydatki:  
Rozdz.60014 i rozdz.75020 – dotyczy przesunięć w ramach planu wydatków realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w celu zakupu odzieży ochronnej i materiałów kserograficznych.
Rozdz.75085 – dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę sądową (utworzenie § 4610) w związku z budową sali gimnastycznej przy SOSW.
Rozdz. 80116, rozdz.80140, rozdz.85410 - dotyczy przesunięć w ramach planu wydatków realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, wykonanie świadectwa energetycznego budynku oraz umów zlecenie.
Rozdz.80195 – przesunięcia dotyczą:
 1. ustalenia prawidłowego podziału na źródła planu dotacji dla partnera projektu pn. ”Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” (cyfra 7 – środki UE, cyfra 9 – budżet państwa),
 2. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów upowszechniania projektu pn. ”Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli 2022” realizowanego przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.  
Rozdz.85202  – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Domu Pomocy Społecznej w ramach podstawowej działalności oraz w ramach zadań finansowanych w Funduszu Przeciwdziałania Cov-19.  
Rozdz.85218 – dotyczy przesunięć w ramach planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków  w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika oraz na wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika z Ukrainy -  przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonanej  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1571), w myśl którego wyodrębniono nowe paragrafy dotyczące wydatków ponoszonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. § 4740).
 
Rozdz.85321  – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).  
Rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Modernizacja domków wypoczynkowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie” (planuje się kontynuację zadania w 2023 r.).
   
Ponadto:
 1. w związku z niewyłonieniem dostawcy, w załączniku Nr 6 - Plan dotacji majątkowych na rok 2022 po zmianach dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Zakład Aktywności Zawodowej z: „Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” na: „Dofinansowanie zakupu prasowalnicy walcowej – magla”,
 2. dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów (Załącznik Nr 7), gromadzącego m.in. opłaty za korzystanie ze stołówki  oraz  przy realizacji zadania polegającego na organizacji zakwaterowania i zapewnieniu wyżywienia dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych, w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu: w rozdz. 80148 – o kwotę 50.000 zł.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 09:44:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 10:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 10:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)