Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLIV.263.2022 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-29 10:18:33 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIV.263.2022
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXXVIII.237.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zm. Uchwała Nr XLI.247.2022 z dnia 26 maja 2022 r.) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2022
(w zł)
1.
Finansowanie wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu oraz szkolenia, zwrot kosztów dojazdów na staże, zwrot kosztów badań lekarskich: staż
49.100
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) - zlecenie usługi szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt przejazdu na szkolenie, koszt badań lekarskich
7.000
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
56.100
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
1.204.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
164.222
 
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
230.000
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
       20.000
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
580.000  
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej (w tym WTZ)
2.199.022
 
OGÓŁEM
2.255.122
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Świdzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 10:05:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 10:18:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 10:18:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)