ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLI.249.2022 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-31 08:31:18 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLI.249.2022
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 maja 2022 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2022, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI.230.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 125.303.575 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.130.515 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 31.173.060 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 136.739.942 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 101.376.601 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 35.363.341 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.436.367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
   2. wolnych środków w kwocie 6.796.958 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 12.502.850 zł, w tym:
   1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.639.409 zł,
   2. wolne środki w kwocie 7.863.441 zł.;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 7.038.325 zł,
   2. wydatki w wysokości 6.113.981 zł.
 3. Plan dotacji majątkowych na rok 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2022 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały nr XLI.249.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia  26 maja 2022 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.80115 – zmiana dotyczy projektu pn. ”Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” i związana jest ze wzrostem kursu euro w stosunku do złotego w okresie jego realizacji (podpisanie umowy: lipiec 2019, zakończenie projektu: sierpień 2022).
Rozdz.80195 – dotyczy nowego projektu pn. ”Praktyki zawodowe szansą na rozwój”, w którym Powiat Giżycki jest partnerem dla Centrum Szkolenia Zawodowego w Alytus na Litwie (Alytaus Profesinio Rengimo Centras).
Rozdz.85395 – zmiany dotyczą dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku: Samorząd przyznał 87.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto, w załączniku Nr 8 pn. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 po zmianach zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu o kwotę 41.800 zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz o kwotę 17.500 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
 
Wydatki:
Rozdz.75515 – zmiany dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, która będzie wykonywana przez radców prawnych (organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu nie podpisała umowy).  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 08:27:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 08:31:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 08:31:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
78 raz(y)