Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIV.220.2021 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-26 19:07:17 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIV.220.2021
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 listopada 2021 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 111.047.896 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 94.958.673 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.089.223 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 118.860.921 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 98.154.907 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 20.706.014 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki: 8.879.508 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. dochody i wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 z tytułu opłat i kar, o których mowa odpowiednio: w art.41b ust.2 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.):
   1. dochody w wysokości 701.639 zł,
   2. wydatki w wysokości 701.639 zł,
  7. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
  8. dochody w wysokości 6.092.215 zł,
  9. wydatki w wysokości 5.881.827 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2021 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV.220.2021  z dnia 25 listopada 2021 r.
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.85218 i rozdz. 85324 – dotyczy dochodów uzyskanych przez PCPR z tytułu, użytkowania pomieszczeń (8.253 zł) oraz obsługi zadań PFRON (3.400 zł). Środki te przeznaczenia się na wydatki w tej jednostce. Ponadto przesuwa się środki w kwocie 15.000 zł z wydatków majątkowych (§ 6060) na wydatki bieżące (§ 4210)  z uwagi na uzyskaną cenę zakupu kserokopiarki nieprzekraczającą 10.000 zł.
Rozdz.85333 – zmiana formalna: dochody w kwocie 6.300 zł dotyczą wykonywania przez PUP zadań w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwoleń na pracę i powinny być klasyfikowane w § 0690 a nie w § 2690.
Wydatki:
Rozdz.75085 § 4710 i rozdz.80102 § 4300 – przesunięcie w kwocie 231 zł dotyczy sfinansowania wydatku niekwalifikowanego poniesionego przy realizacji projektu pn. „Współpraca sukcesem w terapii”.    
Rozdz.80102, rozdz.80105, rozdz.80134, rozdz.80148, rozdz.85401, rozdz.85403, rozdz.85404 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pieca do stołówki szkolnej SOSW w kwocie 21.600 zł (wydatek majątkowy) .
Rozdz.80115 i rozdz.85417 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego uczniów ZSZ oraz na bieżące utrzymanie szkoły, w tym m.in. na zakupy energii cieplnej i elektrycznej.
Rozdz.80195 – przesunięcia w planie projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” związane są ze zmianą proporcji źródeł finansowania projektu (z 90,97% na 89,812% w środkach europejskich i z 9,03% na 10,188% w środkach budżetu państwa) oraz z zapewnieniem środków na wypłatę godzin ponadwymiarowych.
§ 2540 w rozdz.80102, 80115 i 85404 – dotyczy przesunięć środków w planie dotacji dla szkół niepublicznych między poszczególnymi rozdziałami w ramach podmiotów prowadzących te szkoły: Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z wykazywaną liczbą uczniów.  
Rozdz. 85202 – przesunięcie dotyczy zabezpieczenia środków własnych w kwocie 5.800 zł na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie pralnicy w DPS w Giżycku, które jest współfinansowane z dotacji celowej w kwocie 23.200 zł.  
Pozostałe rozdziały działu 801 i dz.854 – dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Zmiany polegają na przesunięciu nadwyżek do pozycji planu, w których przewiduje się braki.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 11:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 19:07:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 08:34:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)