ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVI.230.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu - unieważniona

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-06 10:12:38 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

unieważniona Uchwałą Nr 0102-463/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
UCHWAŁA Nr XXXVI.230.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 2017 r.
 
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu
 
Na podstawie art.12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868) w związku z art. 94 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia do łącznej kwoty 2.000.000 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) obejmującego spłaty rat kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku przez Szpital Giżycki sp. z o.o. w Giżycku do kwoty 1.850.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) wraz z należnymi odsetkami  na okres do 31 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pn. "Proekologiczne działania Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację".
2. Środki, o których mowa w ust.1, stanowiące potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z poręczenia zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.230.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
 
W związku z wnioskiem Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. o przesunięcie  na rok 2018 terminu spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie kosztów projektu " Proekologiczne działania Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację", konieczne jest udzielenie poręczenia na kolejny okres, w tym przypadku wykraczający poza rok budżetowy 2017. Kredyt został zaciągnięty przez Szpital na część projektu objętą dofinansowaniem w wysokości 80% ze środków unijnych. W myśl umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a Szpitalem środki otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków zostaną przeznaczone na spłatę kredytu.
Środki własne Powiatu stanowiące potencjalną spłatę zobowiązania wynikającego z poręczenia zostały ujęte w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018, a w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 limit zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji określono na 2.000.000 zł. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Powiatu poręczenia udzieli – zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd Powiatu.
 
unieważniona Uchwałą Nr 0102-463/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-06 10:12:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-06 10:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-26 12:42:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1354 raz(y)